Atvērtie dati — brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

Informācijas atklātības likums

Atvērtos datus jebkurš drīkst brīvi izmantot, modificēt un izplatīt tālāk. Lai būtu skaidri datu izmantošanas nosacījumi, ir pieejama atvērto datu licence (Creative Commons Attiecinājums 4.0 Starptautiskā publiskā licence).

Atbilstoši Eiropas savienības Direktīvas (ES) 2019/1024 “par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošana”, un, lai nodrošinātu sabiedrību ar ģeotelpiskajiem datiem, Aģentūra nodrošina vairāku ģeotelpisko pamatdatu atvēršanu lejuplādes vai skatīšanās formātos.

 

Ortofotokartes

Ortofotokartes ir ģeometriski pareizs Zemes virsmas fotogrāfiskais attēls, kas novērš visus izkropļojumus, ko attēla uzņemšanas laikā rada ainavas slīpums un reljefa sekas, tas nozīmē, ka fotoattēlu var uzskatīt par līdzvērtīgu kartei, kurā atšķiras var veikt mērījumus.

Ortofotokartes tiek izgatavotas no aerofotogrāfijām, apstrādājot tās specializētās datorprogrammās, izmantojot fotogrammetrijas paņēmienus.

LĢIA ortofotokartes visai Latvijas teritorijai sagatavo Latvijas LKS-92 TM koordinātu sistēma atbilstoši norādītajai izšķirtspējai:

  • 1994–1999 (1. cikls) - melnbalta ortofotokarte ar 1 m / pix izšķirtspēju;
  • 2003-2005 (2. cikls) - krāsu ortofotokarte ar 1 m / pix izšķirtspēju;
  • 2007-2008 (3. cikls) - krāsu ortofotokarte ar izšķirtspēju 0,5 m / pix;
  • 2010-2011 (4. cikls) - krāsaina ortofotokarte ar izšķirtspēju 0,5 m / pix;
  • 2013.-2015. gads (5. cikls) - krāsaina ortofotokarte ar izšķirtspēju 0,4 m / pix, bet Rīgai un tās apkārtnei - ar izšķirtspēju 0,25 m / pix;
  • 2016-2018 (6. cikls) - krāsainas un infrasarkanās ortofotokartes ar 0,25 m / pix izšķirtspēju.

Ortofotokartes visai Latvijas teritorijai tiek sagatavotas TIFF formātā atbilstoši TKS-93 karšu dalīšanas skalai; pilsētu ortofotokartes ir sadalītas pēc topogrāfiskās:

  • lappušu nomenklatūras plāna skalā 1: 2000 (1x1km2)
  • ortofotokartes līdz 2005. gadam (1. un 2. cikls), kas sadalītas pēc topogrāfiskās kartes mēroga 1: 10 000 nomenklatūras lappušu (5x5 km2)
  • ortofotokartes no 2007. gada mērogā 1: 5 000 nomenklatūras lappušu (2,5x2,5 km2)

Digitālā augstuma modeļi

Digitālais reljefa modelis (ar soli starp punktiem 20 metri) ir Zemes virsmas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Modelis ir iegūts, veicot aerolāzerskenēšanu. Daļa no datiem ir iegūta ar speciāliem stereo instrumentiem, izmantojot aerofotoainas. Punkti pārklāj teritoriju regulāra tīkla veidā.

Digitālā augstuma modeļa pamatdati ir klasificētu aerolāzerskenēšanas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Modeļa dati ir piesaistīti koordinātu sistēmai LKS-92 TM un Latvijas normālo augstumu sistēmai LAS-2000,5. Pamatdati iegūti ar aerolāzerskenēšanas metodi. Kopējais iegūto punktu blīvums ne mazāks par 4 p/m², zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne mazāks par 1,5 p/m².

Kartes

Latvijas republikas pārskata karte mērogā 1:250 000, Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums, Karšu nomenklatūra, Satelītkarte.

Inspire

2007. gada 14. martā pēc gandrīz 3 gadus ilga saskaņošanas procesa tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas.

Kopienā (INSPIRE). INSPIRE direktīvas prasības Eiropas Savienības dalībvalstīm bija jāpārņem līdz 2009. gada 14. maijam.

Direktīvas mērķis ir radīt vairāk un labākus publiski pieejamus ģeotelpiskos datus, t.i. radīt harmonizētas ģeotelpisko datu kopas, kuras nogādāt pie lietotājiem ar Interneta pakalpojumu palīdzību. Galvenie šādu pakalpojumu lietotāji būs Eiropas Kopienas iestādes un struktūras, dalībvalstu publiskās (valsts) iestādes un privātā sektora pārstāvji.

Citi atvērtie dati

Vietvārdu datubāze

Vietvārdu datu bāze satur informāciju par Latvijas un kaimiņvalstu pierobežas zonas vietvārdiem (ģeogrāfiskajiem nosaukumiem, jeb toponīmiem) un tiem atbilstošajiem ģeogrāfiskajiem objektiem – gan dabas objektiem, gan cilvēku veidotiem. Ir iespēja aplūkot meklētos objektus dažāda mēroga kartēs. Vairāk par vietvārdu datu bāzi skatīt šeit.

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes dati

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze (VĢTDB) satur aktuālu informāciju par Valsts ģeodēzisko tīklu. VĢTDB tiek uzkrāta gan tekstuālā, gan grafiskā informācija par Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Vairāk par VĢTDB skatīt šeit.