Atvērtie dati

Ortofoto

Ortofoto ir zemes virsmas attēls, kuram novērsti visi sagrozījumi, kas rodas ainā fotografēšanas brīdī ainas slīpuma un reljefa ietekmes rezultātā.

Ortofotokartes izgatavo no aerofotouzņēmumiem ar specializētām, šim mērķim domātām datorprogrammām.

Ortofotokartes izgatavo atbilstoši noteiktai karšu lapu nomenklatūrai.
 
Latvijā ortofotokartes tiek sagatavotas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam (mēroga 1:10 000 karšu lapa atbilst 5 x 5 kilometriem dabā).

Visai Latvijas teritorijai ortofotokartes tiek sagatavotas TIFF formātā mērogā 1:10 000, bet atsevišķām teritorijām - pilsētām un blīvi apdzīvotām vietām – mērogā 1:2000 vai 1:1000.

Pēc neatkarības atjaunošanas visas valsts teritorijas aerofotografēšana mērogam 1:10 000 veikta pieces reizes:

Inspire

2007. gada 14. martā pēc gandrīz 3 gadus ilga saskaņošanas procesa tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas.

Kopienā (INSPIRE). INSPIRE direktīvas prasības Eiropas Savienības dalībvalstīm bija jāpārņem līdz 2009. gada 14. maijam.

Direktīvas mērķis ir radīt vairāk un labākus publiski pieejamus ģeotelpiskos datus, t.i. radīt harmonizētas ģeotelpisko datu kopas, kuras nogādāt pie lietotājiem ar Interneta pakalpojumu palīdzību. Galvenie šādu pakalpojumu lietotāji būs Eiropas Kopienas iestādes un struktūras, dalībvalstu publiskās (valsts) iestādes un privātā sektora pārstāvji.

Corine

Zemes virsmas apauguma monitorings ietver starptautisko CORINE (Coordination of Information on the Environment – Vides informācijas koordinācijas programma) Land Cover (Zemes apauguma).

programmu, kuras ietvaros plānota informācijas iegūšana par zemes apaugumu un tā kartēšana Latvijas teritorijā.

Eiropas Vides aģentūras vadītas GIO Land Monitoring 2011–2013 aktivitātes:

  1. piecu augstas izšķirtspējas datu slāņu pārbaude (verification of the 5 high resolution layers);
  2. zemes virsmas seguma un tā izmaiņu kartēšanā (CORINE Land Cover changes 2006-2012 and CORINE Land Cover 2012);
  3. iegūto datu elektroniskā izplatīšanā (Dissemination activities).

LĢIA ir veikusi zemes virsmas seguma un tā izmaiņu kartēšanu (CORINE Land Cover changes 2006-2012 and CORINE Land Cover 2012).

CLC2012 īstenošana galvenokārt ir orientēta uz zemes apauguma izmaiņu konstatēšanu un kartēšanu laika posmā starp 2006. un 2012. gadu, par pamatu izmantojot Eiropas Kosmosa aģentūras sagatavotos satelītattēlus IMAGE 2012 (IRS-P6/resourcesat un RapidEye).

Tiek kartētas visas izmaiņas, kas platības ziņā ir lielākas par 5 ha.

Pirms izmaiņu kartēšanas tiek veikta CLC2006 datu revīzija.

Sagatavota ESRI ArcGIS personālā Ģeodatubāze ar references gadu – 2012, kas satur trīs datu slāņus: revidēto CLC2006 datu slāni, CLC-izmaiņas 2006-2012 un CLC2012 datu slāni. CLC2012, tāpat kā CLC2006, atbilst mērogam 1:100 000 un mazākā kartēšanas vienība ir 25 ha.

Citi

Latvijas republikas pārskata karte mērogā 1:250 000, Digitālais reljefa modelis, Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums, Vietvārdu datu bāze, Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes dati, Karšu nomenklatūra, Satelītkarte.