Par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.

LĢIA darbojas, ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumus Nr. 384 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums", Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra sēdē pieņemtajā Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijā noteiktos LĢIA vidēja termiņa darbības rezultātus un ikgadējo darba plānu.

Aizsardzības ministrija plāno un uzrauga LĢIA ģeodēzisko un kartogrāfisko pamatdatu iegūšanas, sagatavošanas un atjaunināšanas, kā arī ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanas izpildi ikgadējā valsts budžeta finansējuma ietvaros.

LĢIA atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskajām kompetentajām organizācijām, kā arī sniedz tām un sabiedrībai ģeodēzisko, kartogrāfisko un ģeotelpisko informāciju.

Sabiedrības informēšanai par LĢIA produktiem un pakalpojumiem ir izveidota LĢIA pakalpojumu mājas lapa.

Kur mūs atrast

Adrese: O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004

Tālrunis: 28655590

E-pasts: info@lgia.gov.lv 

Reģ. nr.: 90002065000

Banka: Valsts kase, TRELLV22

Konts: LV88TREL2100033006000