Ortofotokartes

Ortofotokartes ir Zemes virsmas ģeometriski korekts fotogrāfisks attēls, kuram novērsti visi sagrozījumi, kas rodas ainā fotografēšanas brīdī ainas slīpuma un reljefa ietekmes rezultātā, tas nozīmē, ka fotoattēlu var uzskatīt līdzvērtīgu kartei, kur var veikt dažādus mērījumus.

Ortofotokartes izgatavo no aerofotouzņēmumiem, apstrādājot tos specializētajās datorprogrammās pielietojot fotogrammetrijas metodes.

LĢIA ortofotokartes sagatavo Latvijas LKS-92 TM koordinātu sistēmā visai Latvijas valsts teritorijai atbilstoši noteiktajai izšķirtspējai:

Visai Latvijas teritorijai ortofotokartes tiek sagatavotas TIFF formātā atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījuma mērogam:pilsētu ortofotokartes sadalītas atbilstoši topogrāfiskā

  • plāna mērogā 1 : 2000 nomenklatūras lapu dalījumam (1x1km2)
  • ortofotokartes līdz 2005.gadam (1. un 2. cikls) sadalītas atbilstoši topogrāfiskās kartes mērogā 1 : 10 000 nomenklatūras lapu dalījumam (5x5km2)
  • ortofotokartes no 2007.gada sadalītas atbilstoši topogrāfiskās kartes mērogā 1 : 5 000 nomenklatūras lapu dalījumam (2.5x2.5km2)

Digitālā augstuma modeļi

Digitālais reljefa modelis (ar soli starp punktiem 20 metri) ir Zemes virsmas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Modelis ir iegūts, veicot aerolāzerskenēšanu. Daļa no datiem ir iegūta ar speciāliem stereo instrumentiem, izmantojot aerofotoainas. Punkti pārklāj teritoriju regulāra tīkla veidā.

Digitālā augstuma modeļa pamatdati ir klasificētu aerolāzerskenēšanas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Modeļa dati ir piesaistīti koordinātu sistēmai LKS-92 TM un Latvijas normālo augstumu sistēmai LAS-2000,5. Pamatdati iegūti ar aerolāzerskenēšanas metodi. Kopējais iegūto punktu blīvums ne mazāks par 4 p/m², zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne mazāks par 1,5 p/m².

Kartes

Latvijas republikas pārskata karte mērogā 1:250 000, Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums, Karšu nomenklatūra, Satelītkarte.

Corine

Zemes virsmas apauguma monitorings ietver starptautisko CORINE (Coordination of Information on the Environment – Vides informācijas koordinācijas programma) Land Cover (Zemes apauguma).

programmu, kuras ietvaros plānota informācijas iegūšana par zemes apaugumu un tā kartēšana Latvijas teritorijā.

Eiropas Vides aģentūras vadītas GIO Land Monitoring 2011–2013 aktivitātes:

  1. piecu augstas izšķirtspējas datu slāņu pārbaude (verification of the 5 high resolution layers);
  2. zemes virsmas seguma un tā izmaiņu kartēšanā (CORINE Land Cover changes 2006-2012 and CORINE Land Cover 2012);
  3. iegūto datu elektroniskā izplatīšanā (Dissemination activities).

LĢIA ir veikusi zemes virsmas seguma un tā izmaiņu kartēšanu (CORINE Land Cover changes 2006-2012 and CORINE Land Cover 2012).

CLC2012 īstenošana galvenokārt ir orientēta uz zemes apauguma izmaiņu konstatēšanu un kartēšanu laika posmā starp 2006. un 2012. gadu, par pamatu izmantojot Eiropas Kosmosa aģentūras sagatavotos satelītattēlus IMAGE 2012 (IRS-P6/resourcesat un RapidEye).

Tiek kartētas visas izmaiņas, kas platības ziņā ir lielākas par 5 ha.

Pirms izmaiņu kartēšanas tiek veikta CLC2006 datu revīzija.

Sagatavota ESRI ArcGIS personālā Ģeodatubāze ar references gadu – 2012, kas satur trīs datu slāņus: revidēto CLC2006 datu slāni, CLC-izmaiņas 2006-2012 un CLC2012 datu slāni. CLC2012, tāpat kā CLC2006, atbilst mērogam 1:100 000 un mazākā kartēšanas vienība ir 25 ha.

Inspire

2007. gada 14. martā pēc gandrīz 3 gadus ilga saskaņošanas procesa tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas.

Kopienā (INSPIRE). INSPIRE direktīvas prasības Eiropas Savienības dalībvalstīm bija jāpārņem līdz 2009. gada 14. maijam.

Direktīvas mērķis ir radīt vairāk un labākus publiski pieejamus ģeotelpiskos datus, t.i. radīt harmonizētas ģeotelpisko datu kopas, kuras nogādāt pie lietotājiem ar Interneta pakalpojumu palīdzību. Galvenie šādu pakalpojumu lietotāji būs Eiropas Kopienas iestādes un struktūras, dalībvalstu publiskās (valsts) iestādes un privātā sektora pārstāvji.

Cits

Vietvārdu datubāze

Vietvārdu datu bāze satur informāciju par Latvijas un kaimiņvalstu pierobežas zonas vietvārdiem (ģeogrāfiskajiem nosaukumiem, jeb toponīmiem) un tiem atbilstošajiem ģeogrāfiskajiem objektiem – gan dabas objektiem, gan cilvēku veidotiem. Ir iespēja aplūkot meklētos objektus dažāda mēroga kartēs. Vairāk par vietvārdu datu bāzi skatīt:

http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=24

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes dati

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze (VĢTDB) satur aktuālu informāciju par Valsts ģeodēzisko tīklu. VĢTDB tiek uzkrāta gan tekstuālā, gan grafiskā informācija par Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Vairāk par VĢTDB skatīt:

http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=2&txt_id=83&0&ap=89