Uzdevumi

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veic sekojošus uzdevumus:

1. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā metodiski uzrauga un koordinē ģeodēziskās atskaites sistēmas izveidi.

2. Izveido un uztur Valsts ģeodēziskā tīkla punktu datubāzi un ir Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas pārzinis.

3. Izveido un uztur pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu "Latvijas Pozicionēšanas sistēma"un ir pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" pārzinis.

4. Uzmēra valsts robežu – nosaka valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastāda robežas demarkācijas kartes.

5. Iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā:

  • zemes virsmas attēlus un tālizpētes datus;
  • ortofoto mērogu rindas 1:50 000 – 1:2 000 ietvaros;
  • digitālos apvidus un virsmas modeļus, kas izmantoti topogrāfisko plānu un topogrāfisko karšu sastādīšanai mērogu rindas 1:250 000 – 1:10 000 ietvaros;
  • ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros;
  • pamatdatus, lai nodrošinātu atbalstu Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildei un to dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā Aizsardzības ministrijas noteiktajā kārtībā.

6. Izgatavo un uztur militārās ģeodēzijas un kartogrāfijas produktus.

7. Iegūst, sagatavo un atjaunina informāciju aviācijas vajadzībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī sadarbojoties ar kompetentajām institūcijām aviācijas jomā, tai skaitā:

  • sagatavo aeronavigācijas kartes aviācijas vajadzībām;
  • izveido un uztur gaisa kuģu lidojumiem bīstamo objektu datubāzi.

8. Veido un uztur vietvārdu datubāzi un ir vietvārdu informācijas sistēmas pārzinis.

9. Veic ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzi pēc valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu, juridisko un fizisko personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī sadarbojoties ar kompetentajām institūcijām aviācijas jomā, tai skaitā ģeodēzisko darbu izpildes ekspertīzi aviācijas vajadzībām.

10. Veido un uztur ģeotelpiskās informācijas infrastruktūru ģeodēziskās, kartogrāfiskās un ģeotelpiskās informācijas sagatavošanai un uzturēšanai, tai skaitā izveido un uztur ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmu.

11. Veido un uztur ģeodēzisko un kartogrāfisko materiālu arhīvu.

12. Veic poligrāfijas darbus.

13. Sagatavo un sniedz Ģeotelpiskās informācijas likumā un nolikumā minētos ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, kā arī sniedz ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus pēc valsts pārvaldes un pašvaldību, juridisko un fizisko personu pieprasījuma, tai skaitā:

  • pakalpojumus ģeodēzijas jomā, kas ietver ģeomagnētisko, gravimetrisko, augstuma un citu ģeodēzisko mērījumu izpildi, kā arī ģeodēzisko punktu apsekošanu, sakārtošanu un ierīkošanu;
  • kartogrāfiskās informācijas sagatavošanu, apstrādi un izsniegšanu, izmantojot ģeotelpiskās informācijas pamatdatus;
  • citus ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus atbilstoši kompetencei.

14. Atbilstoši kompetencei piedalās valsts un starptautiskajos projektos un organizē tos.

15. Veic pētniecību ģeodēzijas, kartogrāfijas un lietišķās toponīmikas jomā un publisko LĢIA veikto pētījumu materiālus.

16. Sagatavo un publicē ģeogrāfisko nosaukumu un vietvārdu katalogus un vārdnīcas.