Digitālie augstuma modeļi

Informācijai! LĢIA 2022. gada pavasarī uzsāk vienlaidus Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšanas 2. cikla ieguvi 6 gadu laika periodā. Lāzesrkenēšanas kopējais iegūto punktu blīvums - ne mazāk par 6p/m2. Lāzerskenēšana tiks veikta, sākot ar Kurzemes reģionu, skatīt shēmu.

LĢIA pieejami digitālo augstumu modeļu produkti:

 • digitālā augstuma modeļa pamatdati ir klasificētu aerolāzerskenēšanas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Modeļa dati ir piesaistīti koordinātu sistēmai LKS-92 TM un Latvijas normālo augstumu sistēmai LAS-2000,5. Pamatdati iegūti ar aerolāzerskenēšanas metodi. Kopējais iegūto punktu blīvums ne mazāks par 4 p/m², zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne mazāks par 1,5 p/m² (digitālā augstuma modeļa pamatdati pieejami atvērto datu formā); 
 • digitālais virsmas modelis ir punktu kopums, Zemes virsmas pacēluma modelis, kas ietver veģetāciju, saimniecisku objektu un citu objektu virsotnes;
  • no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm (pieejams rastra datu formāts - TIFF un ECW) (paraugs);
  • no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais virsmas modelis ar izšķirtspēju 1 m (pieejams rastra datu formāts - TIFF) (paraugs);
 • digitālais reljefa modelis ir Zemes virsmas punktu kopums, bez veģetācijas, saimniecisko un citu objektu virsotnēm;
  • digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 20 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi (pieejams teksta ASCII datu formāts) (dati pieejami atvērto datu formā);
  • digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 5 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi (pieejams teksta ASCII datu formāts);
  • no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā reljefa modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm (pieejams rastra datu formāts - TIFF un ECW) (paraugs);
  • no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais reljefa modelis ar izšķirtspēju 1 m (pieejams rastra datu formāts - TIFF) (paraugs);
  • digitālais reljefa modelis aeronavigācijas vajadzībām ar horizontālo soli 3 loka sekundes.
 • digitālais reljefa modelis, vizualizēts horizontāļu veidā - vispārīgās reljefa formas vektorfailu formātā. Horizontāles ataino vispārīgas reljefa formas un atspoguļo arī mākslīgus uzbērumus, kuri augstāki par 3 m. Solis starp horizontālēm - 1 m, uzsvērtās horizontāles - ik pa 10 m. Dati tiek papildināti ar augstumatzīmēm un kritumrādītājiem. Horizontāles ir sadalītas līmeņos pēc augstumu vērtībām (pieejamie datu formāti - DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase);
 • digitālais paaugstinājuma modelis.

Aerolāzerskenēšanas princips un tehniskie parametri

Aerolāzerskenēšana – precīza un efektīva Zemes virsmas datu saņemšanas metode no gaisa kuģa ar LiDAR (Light Detection And Ranging gaismas uztveršana un noteikšana) tehnoloģiju.

LiDAR – tālizpētes tehnoloģija, kur tiek izmantoti redzamās gaismas un infrasarkanā apgabala viļņi. Svarīgākā lāzera funkcija ir nepārtraukta stara ģenerēšana, un šī stara atstarošanās pret objektu, kas ļauj veikt attāluma noteikšanu līdz objektam.

Aerolāzerskenēšanas sistēma – speciāli pielāgots iekārtu kopums, kurš  novietots uz lidaparāta klāja, ar kura palīdzību iegūst informāciju par Zemes virsmu trīsdimensiju punktu mākoņa veidā. Katram punktam piemīt konkrētas telpiskās koordinātas X, Y, Z.

  LiDAR datus, apstrādājot ar speciālu programmatūru, var izmantot vairākās nozarēs:

  • ģeodēzijā un kartogrāfijā;
  • teritoriju plānošanā;
  • ceļu būves plānošanā;
  • telekomunikāciju un inženierkomunikāciju pārvaldīšanā un plānošanā;
  • tilpumu mērījumos;
  • mežsaimniecības vadībā un plānošanā;
  • hidroloģijā;
  • dabas stihiju analīzē;
  • plūdu modelēšanā;
  • arheoloģijā;
  • veģetācijas izpētē;
  • nekustamo īpašumu jomā;
  • u.c. tautsaimniecības nozarēs.

  Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšana

  LĢIA, sadarbojoties kopā ar Aizsardzības ministriju un citām valsts institūcijām, veica izpēti par nepieciešamajām valsts teritoriju prioritātēm un nepieciešamajiem tehniskajiem parametriem.

  Galvenie tehniskie parametri:

  • kopējais iegūto punktu blīvums ne mazāks par 4p/m², Zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne mazāks par 1,5 p/m²;
  • datu vertikālā precizitāte līdz 12 cm (2 sigmas ar 95% ticamības līmeni) pret Valsts ģeodēzisko tīklu;
  • datu horizontālā precizitāte līdz 36 cm (2 sigmas ar 95% ticamības līmeni) pret Valsts ģeodēzisko tīklu.

  Augstumu modeļu skaidrojums

  Augstumu modeļu skaidrojums