Vietvārdu dati Atvērtajos datos

Vietvārdu datu bāze

Vietvārdu datubāzē tiek uzturētas ziņas par vietvārdiem (ģeogrāfiskajiem nosaukumiem jeb toponīmiem) un tiem atbilstošajiem ģeogrāfiskajiem objektiem – gan dabas, gan cilvēku veidotiem. Piedāvājam lietotājiem datu kopu no Vietvārdu datubāzes ar nosaukumiem, kas attiecas uz 110,6 tūkstošiem ģeogrāfisko objektu (2022. gada 1. februāra dati). Informācija aptver visu Latvijas teritoriju. Valsts robežu šķērsojošiem (pārrobežu) objektiem rādīti arī nosaukumi kaimiņvalsts valodā.

Pamatnosaukums ir tas konkrētā objekta nosaukums, kurš no visiem datubāzē uzkrātajiem ir atzīts par lietošanai vai oficiālai apstiprināšanai (t.sk. neveiksmīgi apstiprināta nosaukuma labošanai) vispiemērotāko atbilstoši Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr. 50 ”Vietvārdu informācijas noteikumi” prasībām.

Svarīgi zināt, ka kolonnā “Citi nosaukumi” ir iekļauti citi datubāzē esošie konkrētā objekta nosaukumi un nosaukumu varianti, nenorādot, kuri ir kļūdaini vai novecojuši, vai arī attiecas tikai uz kādu ūdensteces posmu.

Koordinātas norāda punktveida objektu atrašanās vietas, laukumveida objektu aptuvenos centrus un ūdensteču ietekas ūdenstilpēs vai citās ūdenstecēs.

Ūdensteču aptuvenās trases (līnijveida objekti) ar pamatnosaukumiem un otrajiem nosaukumiem iekļauti .shp formāta datnē. Otrais nosaukums ir vai nu paralēlais pamatnosaukums, kas attiecas uz visu ūdensteci, vai arī atsevišķa tās posma nosaukums. Pārrobežu un kaimiņvalstu ūdenstecēm vai to posmiem ir norādīta valsts. Lietuvā un Igaunijā tekošajām upēm vai to posmiem nosaukumi ir oriģinālvalodā, Krievijā un Baltkrievijā – transliterēti latīņu alfabētā (atbilstoši ANO atzītajām nacionālajām šo valodu transliterācijas tabulām). Lietotāju informēšanai par to, kuras ūdensteces iekļautas .shp datnē, pievienots arī saraksts .csv formātā.

Koordinātu sistēma: Ģeogrāfiskā – WGS-84 (EPSG:4326).

Koordinātu pieraksts: DD

Tekstu kodējums: Windows1257

Datu kopā nav iekļauta visa Vietvārdu datubāzē pieejamā publiskā informācija, bet tās atlase. Aicinām izmantot arī Vietvārdu datubāzes publisko versiju: https://vietvardi.lgia.gov.lv/

Pieejamās ziņas par vietvārdu un tam atbilstošo ģeogrāfisko objektu var būt noderīgas:

  • vietvārdu pareizai lietošanai
  • dažādu ģeogrāfisko objektu atrašanai
  • oficiālo vietvārdu apstiprināšanai
  • mācību un zinātniskajam darbam
  • karšu un plānu sagatavošanai un pārbaudei
  • dažādu datu kopu un izziņas materiālu sagatavošana u.c.

Sīkākai informācijai: vdbinfo@lgia.gov.lv

Kontaktpersona:

Vita Strautniece
vita.strautniece@lgia.gov.lv

Vietvārdu dati .csv formātā tiek precizēti

Ūdensteču vietvārdi .shp formātā