Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi", LĢIA kopš 2012. gada 10. janvāra veic oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanu dabas objektiem, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumiem. Oficiālie vietvārdi nodrošina dabas objektu viennozīmīgu identifikāciju. Daudziem Latvijas dabas objektiem ir līdz 10 un pat vairāk dažādu nosaukumu un nosaukumu variantu, tādēļ nepieciešams apstiprināt vienu līdz divus konkrētus nosaukumus lietošanai oficiālajā saziņā, normatīvajos aktos, dokumentos, publiskā informācijā u.c. Piešķirot oficiālos vietvārdus, nereti tiek novērstas arī valodnieciskas neprecizitātes vietvārdu rakstībā. Oficiālo paralēlnosaukumu mērķis ir saglabāt kultūrvēsturiski vērtīgos vietvārdus, kā arī nodrošināt objektu labāku atpazīstamību.

LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Kartogrāfijas nodaļas Toponīmikas laboratorija ir sagatavojusi informatīvu bukletu par 2012. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi".

Bukletā sniegts konspektīvs pārskats par "Vietvārdu informācijas noteikumiem". Skaidroti oficiāla vietvārda un paralēlnosaukuma kritēriji, piešķiršanas un izmantošanas kārtība. Sniegta informācija par svarīgākajiem valsts vietvārdu informācijas avotiem, kā arī atbildīgajām institūcijām vietvārdu jomā.

LĢIA lēmumi par oficiālo vietvārdu piešķiršanu

Jaunākie Valsts valodas centra atzinumi

Svarīgāko apzīmējumu skaidrojums Valsts valodas centra atzinumos