Toponīmikas laboratorija

" "

Toponīmika ir zinātne, kas pēta ģeogrāfiskos nosaukumus – vietvārdus jeb toponīmus. Toponīmikas laboratorijas pamatuzdevums ir iegūt, apstrādāt un uzturēt vietvārdu datus (vietvārdus saistībā ar informāciju par tiem atbilstošajiem ģeogrāfiskajiem objektiem) un sniegt tos lietotājiem LĢIA un ārpus tās.

Toponīmikas laboratorija ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Kartogrāfijas departamenta struktūrvienība.

Toponīmikas laboratorija ir izveidota 1994. gadā Valsts zemes dienestā. Pēc Valsts zemes dienesta reorganizācijas (ar 2006. gada 1. martu) kartogrāfijas, t.sk. toponīmikas, funkcijas un attiecīgās struktūrvienības no VZD pārņēma Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA).

Toponīmikas laboratorijas funkcijas un uzdevumi:

  • iegūst, sagatavo un atjauno vietvārdu datus, kas nepieciešami ģeodēziskās un kartogrāfiskās darbības veikšanai;
  • veido un uztur Vietvārdu datubāzi;
  • sagatavo Aģentūras lēmumu projektus un tiem nepieciešamo informāciju oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanai dabas objektiem;
  • atbilstoši kompetencei īsteno citas "Vietvārdu informācijas noteikumos" un LR normatīvajos aktos noteiktās Aģentūras funkcijas vietvārdu un ar tiem saistītās informācijas jomā;
  • atbilstoši kompetencei sadarbojas un piedalās projektu realizācijā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības institūcijām un starptautiski kompetentajām organizācijām;
  • veic pētniecību lietišķās toponīmikas jomā un publisko tās rezultātus;;
  • sagatavo ģeogrāfisko nosaukumu jeb vietvārdu vārdnīcas un katalogus;
  • veicina korektas informācijas izplatīšanu par Latvijas vietvārdiem un tās iekļaušanu militārās un civilās kartogrāfijas un ģeodēzijas produktos un pamatdatos;
  • atbilstoši savai kompetencei izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai.