Informācija pašvaldībām

LĢIA sadarbība ar vietējām pašvaldībām notiek, galvenokārt, 2 jomās:

  • vietējo pašvaldību teritoriju plānošana, kur LĢIA nodrošina ģeotelpiskos pamatdatus (ortofoto kartes, topogrāfiskās kartes, digitālo virsmas modeli un valsts ģeodēziskā tīkla punktu informāciju)
  • vietējo ģeodēzisko tīklu izveide un uzturēšana atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma prasībām

Normatīvie dokumenti kas jāņem vērā pieprasot ģeotelpiskos datus pašvaldību funkciju veikšanai

Pieprasot LĢIA kartogrāfiskos materiālus teritorijas plānošanas un citu pašvaldības funkciju veikšanai, lūdzam ievērot Ģeotelpiskās informācijas likuma 17. panta 3. daļā noteiktās  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetences un neiekļaut iepirkuma nolikumos prasību pretendentam nodrošināt pamatdatus, kuru iegūšanu, sagatavošanu, atjaunināšanu un turēšanu, atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam, nodrošina LĢIA
Gadījumos, kad datu pieprasītājs pašvaldības vajadzībām nav pašvaldība, digitālo datu licences līgums tiek slēgts ar pieprasītāju un līguma nosacījumi neparedz datu nodošanu trešajām personām, vai jāslēdz sublicences līgums
Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa sēdē (protokols Nr.18, 28§) pieņēma Informatīvo ziņojumu „Par Ministru kabineta 2012.gada10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2, 19§) „Noteikumu projekts „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”” 2.punkta izpildi”, kura 6.2.punktā noteiktas izmaiņas pamatdatu izsniegšanā pašvaldībām, nosakot, ka līdz Ģeoportāla darbības uzsākšanai (līdz 2013.gada 1.novembrim) mēneša laikā pēc ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieprasījuma saņemšanas attiecīgie pamatdati jānodod pašvaldībām standartizētā formātā bez maksas, izmantojot datu turētāja datņu pārsūtīšanas protokola (FTP) serveri (vienreizējā pieslēgumā) vai pašvaldības elektronisko datu nesēju

Aģentūras mājas lapas pakalpojumu sadaļā ir pieejama aktuālākā informācija:

    par pieejamiem aktuālajiem kartogrāfiskiem materiāliem teritoriju plānošanas vajadzībām: