Vietvārdu speciālistu vispasaules forums Apvienoto Nāciju Organizācijas paspārnē

07.06.2023
Vietvārdi
Pasākumi
Information prepared by
Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas vadītāja
Vita Strautniece

2023. gada 1. – 5. maijā ANO mītnē Ņujorkā notika Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) 3. sesija. Tajā piedalījās ANO dalībvalstu un starptautisko zinātnisko organizāciju (ICA, ICOS u.c.) pārstāvji, kā arī novērotāji, kuru darbības jomas saistītas ar ģeogrāfiskajiem nosaukumiem, t.sk. Esri  un Google.

a

UNGEGN 23. sesijas dalībnieki (https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/3rd_session_2023/)

Latviju šai pasākumā pārstāvēja Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas vadītāja Vita Strautniece.
  aa

Sēžu zālē. Maceja Žiha (Maciej Zych) foto

Sesijas dalībnieki prezentēja informāciju un diskutēja par 2021. – 2022. g. veikto un pašlaik notiekošo visos galvenajos vietvārdu jeb ģeogrāfisko nosaukumu (vietvārdu) informācijas vākšanas, apstrādes, uzturēšanas, izplatīšanas un izmantošanas virzienos (vietvārdu piešķīrējinstitūcijas un normatīvais regulējums, vietvārdu datubāzes un katalogi, vietvārdi kā kultūras mantojums, vietvārdi kartēs, eksonīmi, latinizācija, ANO rezolūciju izpilde vietvārdu jomā u.c.). Tika apspriesti arī UNGEGN organizatoriskie jautājumi, definēti lēmumi un rekomendācijas.

Sesija izgaismoja aktuālākos virzienus lietišķajā darbā ar vietvārdiem (ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijā):

  • vietvārdu datu aktualizācijas un papildināšanas konsekventa turpināšana, arvien vairāk  izmantojot modernās tehnoloģijas, īpaši - pūļpakalpes (interneta vietnes, kur reģistrēti lietotāji var elektroniski ievadīt informāciju par vietvārdiem);
  • vietvārdu datu uzturēšanas un apstrādes tehnoloģiju modernizēšana; 
  • vietvārdu atvērto datu sagatavošana un to pieejamības nodrošināšana, mašīnlasāmu datu sagatavošana, atvērto savienoto datu (Open Linked Data) attīstība; 
  • ar vietvārdu jomu saistīto institūciju sadarbības veicināšana gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, zinātniskās pētniecības institūciju iesaistīšana šai sadarbībā, sadarbība ar UN-GGIM, ICA, ICOS u.c.

Gūts plašs pārskats par apmēram 60 valstu pieredzi un aktualitātēm visos minētajos ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas virzienos, kā arī izmantota iespēja padziļināti iepazīties ar UNGEGN tematisko darba grupu darbību, klātienē piedaloties trīs darba grupu sanāksmēs. Ar kolēģiem no citām valstīm pārrunāti dažādus vietvārdu vākšanas un datu apstrādes problēmjautājumi. Gūts gan pozitīvs apstiprinājums tam,  ka Toponīmikas laboratorijas darba virzieni un metodika atbilst līdzšinējām ANO rekomendācijām un līdzinās attīstītajās valstīs īstenotajam, gan arī redzējums turpmākai attīstībai.

Informācija par UNGEGN pieejama internetā: UNSD — United Nations Group of Experts on Geographical Names

Visi UNGEGN 3. sesijā izskatītie materiāli, kas varētu būt noderīgi dažādu ar vietvārdiem saistītu jomu speciālistiem pieejami: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/3rd_session_2023/.