Projekta “Igaunijas un Latvijas ģeodēzisko atskaites sistēmu vienādošana pierobežā, EST-LAT180 (GeoRefAct)" ietvaros ģeodēziskie savienojuma darbi Valkā un Valgā

01.09.2021
Ģeodēzija
Information prepared by
Ivars Liepiņš

 ES karogsInterreg logo

Projekts "GeoRefAct" tiek ieviests partnerībā ar Igaunijas Zemes dienestu (Maa-amet) laika posmā no 2021. gada 11. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Virsuzdevums izstrādāt kopīgus augstas precizitātes ģeotelpisko datu konvertēšanas modeļus  pierobežā starp Latvijas un Igaunijas ģeodēziskajām atskaites sistēmām – koordinātām, normāliem augstumiem un gravimetriskām vērtībām. Paredzēti visaugstākās precizitātes lauka mērījumi (globālā pozicionēšanā, nivelēšanā, gravimetrijā un kombinētajā tīklā), aprēķini, datu analīze un dažādu konvertēšanas modeļu izstrāde.

"GeoRefAct" gaitā izveidotas un abpusēji apstiprinātas augstas precizitātes novērojumu un datu izlīdzināšanas metodikas angļu valodā, kas kā projekta rezultāts būs pieejamas latviski un igauniski. Šī gada jūnijā pabeigti globālās pozicionēšanas mērījumi valstu pierobežā un tahimetrijas novērojumi Valkas un Valgas pilsētās ar pārrobežu sasaisti.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Igaunijas Zemes dienesta (Maa-amet) vadība 25. augustā tikās Valgā pārrobežu mērījumu novērošanai un līdzšinējā progresa noskaidrošanai. Secināts, ka pašlaik viss norit atbilstoši paredzētajam grafikam.

Nākamie plānoti pirmās klases nivelēšanas lauka novērojumi septembrī trijās sasaistes vietās, lai precīzāk sasaistītu valstu nacionālās normālo augstumu sistēmas.

Projekta kopējais indikatīvais budžets ir 500 000,00 euro, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras indikatīvā summa – 220 000 euro, no kuras ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums (85%) – 187 000 euro, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras līdzfinansējums (15%) – 33 000,00 euro.

DSC

Valga

Valga

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.