WFS servisi

Web Feature Services (WFS)  ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko vektordatu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā, un to ģenerē karšu serveris, izmantojot datus no ĢIS datu bāzes.

WFS specifikācijas autors ir Open Geospatial Consortium (OGC). Jaunākā  WFS versija ir 2.0., kas publicēta 2010. gada 2. novembrī. Plašāka informācija par WFS pieejama OpenGeospatial Consortium mājaslapā.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras WFS ir tiešslēgums datubāzei. Veicot lejupielādi, lietotājs var norādīt apgabalu, kuram ir nepieciešami vektoru dati.

Dati no servera tiek lejupielādēti OGC standarta GML (Geography Markup Language) formātā.

WFS servisus atbalsta ĢIS programmatūra ArcGIS, sākot ar versiju 9.3., un QGIS, sākot ar versiju v1.6., kā arī MapInfo un GeoMedia programmatūras.

LĢIA piedāvā brīvi pieejamus WFS servisus šādiem datiem:

  • zemes virsmas seguma un tā izmaiņu kartēšanas dati laika posmā no 2006. – 2012. gadam;
  • zemes virsmas seguma dati 2012. gadam;
  • labotie zemes virsmas seguma dati 2006. gadam
  • ģeogrāfiskā tīkla dati atbilstoši INSPIRE direktīvas I pielikuma prasībām LKS-92 TM koordinātu sistēmā.

Ir izveidoti WFS servisi arī topogrāfiskām kartēm M 1:10 000, kā arī ģeodēziskās informācijas sistēmas datiem. Par šo servisu izmantošanu nepieciešams pieprasījums un jāslēdz līgums par datu izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem datu  izmantošanas un samaksas nosacījumiem.