Privātuma politika

I.Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) izstrādātās privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskai personai (turpmāk arī – datu subjekts) informāciju par Aģentūrā veiktās personas datu apstrādes nolūku, apstrādes apjomu, tiesisko pamatu, datu aizsardzību, apstrādes termiņu, kā arī par datu subjekta tiesībām.

2. Apstrādājot personas datus Aģentūra ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

3. Aģentūras privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Aģentūra, un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā datu subjekts ir sniedzis personas datus, piemēram, Aģentūras interneta vietnē, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski.

4. Aģentūra savas tīmekļa vietnes mitināšanā izmanto aizsardzības resora platformu, ko uztur Aizsardzības ministrija. Attiecīgi sīkdatņu politiku uztur Aizsardzības ministrija. Sīkdatņu politika pieejama pēc adreses https://www.lgia.gov.lv/lv/sikdatnu-izmantosanas-politika un Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā "Sīkdatņu izmantošanas politika".

II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

5. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, reģ. nr. 90002065000, O.Vācieša iela 43, Rīga, LV – 1004, tālrunis: 28655590, tīmekļa vietnes adrese: www.lgia.gov.lv, elektroniskā pasta adrese: pasts@lgia.gov.lv.

6. Saziņai ar Aģentūras datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: DAS@lgia.gov.lv. Aģentūras datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Regulas 39. pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgu informāciju par Aģentūras veikto personas datu apstrādi.

III. Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi

7. Aģentūra apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:

7.1. Vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija, kā arī informācija, kuru datu subjekts sniedz Aģentūrai, - lai nodrošinātu personāla (pretendentu) atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla (pretendentu) atlasi.

7.2. Vārds, uzvārds un cita informācija, kas nepieciešama līgumu slēgšanai, – lai nodrošinātu līgumisko attiecību nodibināšanu.

7.3. Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī informācija, kuru datu subjekts pats ir sniedzis, un Aģentūrai nepieciešamā informācija, lai izpildītu uz Aģentūru attiecināmu juridisku pienākumu.

7.4. Vārds, uzvārds un cita informācija – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot Aģentūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

7.5. Vārds, uzvārds, kā arī cita informācija – lai ievērotu leģitīmās intereses, piemēram, iekšējās un ārējās komunikācijas veikšana un tās elementu īstenošana; korporatīvās kultūras nodrošināšana; īpašuma un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība u.c.

7.6. Īpašu kategoriju dati, kuru apstrādi nosaka normatīvie akti, – lai īstenotu Aģentūras pienākumus un īstenotu Aģentūras vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, kā arī lai ievērotu būtiskas sabiedrības intereses.

IV. Apstrādes juridiskais pamats

8. Aģentūras veiktās datu apstrādes juridiskais pamats:

8.1. Personas datu apstrādes nolūks – lai nodrošinātu personāla (pretendentu) atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla (pretendentu) atlasi:

8.1.1. datu subjekta kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Aģentūru attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);

8.1.2. saņemot datu subjekta kā pretendenta pieteikumu, Aģentūrai rodas tiesiska interese apstrādāt saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

8.2. Personas datu apstrādes nolūks – lai nodrošinātu līgumisko attiecību nodibināšanu (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

8.3. Personas datu apstrādes nolūks – lai izpildītu uz Aģentūru attiecināmu juridisku pienākumu. Datu subjekta personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Aģentūra varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti ar Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” un noteikti ar citiem normatīvajiem aktiem (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

8.4. Personas datu apstrādes nolūks – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot Aģentūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts). Šī nolūka ietvaros 3 Aģentūra var veikt LatPos informatīvā tālruņa telefonsarunu ierakstīšanu konsultāciju kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai.

8.5. Personas datu apstrādes nolūks – lai ievērotu pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses. Datu subjekta datu apstrāde ir nepieciešama, lai Aģentūra varētu ievērot leģitīmās intereses (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

8.6. Personas datu apstrādes nolūks – lai īstenotu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, kā arī lai ievērotu būtiskas sabiedrības intereses (Regulas 9. panta 2. punkta b) un g) apakšpunkts).

V. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

9. Datu subjektu personas datu aizsardzībai Aģentūra izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Datu subjekta personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

10. Datu subjektu personas datu saņēmēji ir Aģentūra un tās pilnvarotās personas, datu subjekts pats, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

11. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

11.1. Pretendentu darbā pieteikšanās dokumenti (pieteikumi, CV u.c.), kas iegūti personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāti, līdz beidzas nepieciešamība (saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, lietu nomenklatūru), lai nodrošinātu Aģentūras tiesiskās intereses. Ja Aģentūra saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

11.2. Visa informācija, lai izpildītu uz Aģentūru attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

11.3. Personas dati, kas apstrādāti nolūkā, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot Aģentūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (ja attiecināms) vai saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, lietu nomenklatūru.

11.4. Personas dati, kas apstrādāti nolūkā ievērot leģitīmās intereses, tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

11.5. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:

11.5.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā datu subjekts vai Aģentūra var īstenot savas leģitīmās intereses (piemēram, 4 prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);

 11.5.2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, datu subjekta personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

12. Datu subjektam ir šādas tiesības:

12.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar datu subjekta personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz Aģentūras leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Aģentūras pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

12.2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Aģentūra pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī tos var iesniegt personīgi Aģentūras juridiskajā adresē.

12.3. saņemt savus personas datus, ko datu subjekts ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

12.4. izteikt piekrišanu vai arī atsaukt savu piekrišanu savu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Ja tehniski nav iespējams atsaukt piekrišanu tādā veidā, kādā veidā tā iesniegta (piemēram, izmantojot attiecīgas tīmekļa vietnes funkcionalitāti), datu subjekts to var izdarīt šīs privātuma politikas 12.2.punktā noteiktajā kārtībā. Piekrišanas un atsaukšanas procesā piemērojamas Regulā noteiktās prasības (t.sk. 7.pants).

13. Aģentūra atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz tā deklarēto dzīvesvietas adresi vai uz tā norādīto elektroniskā pasta adresi (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), ja atbildi datu subjekts vēlas saņemt elektroniski.

14. Aģentūra nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja datu subjektam ir pamatotas bažas par to, ka Aģentūra veic tā personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, tam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

15. Aģentūra ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Aģentūras tīmekļa vietnē.