Vēsture

Pirmās Latvijas Republikas pastāvēšanas gados ģeodēzijas un kartogrāfijas jautājumus valstī risināja 1919. gada 15. jūlijā dibinātā Armijas štāba Ģeodēzijas – kartogrāfijas daļa, kā arī Iekšlietu ministrijas Mērniecības daļa.

Padomju laikā Latvijā ģeodēzijas un kartogrāfijas nozares bija PSRS Ministru Padomes Galvenās ģeodēzijas un kartogrāfijas pārvaldes (GĢKP) un Ģenerālštāba kara topogrāfijas pārvaldes pārziņā. Minētās nozares, galvenokārt, kalpoja militāriem mērķiem, un to slepenā režīma dēļ ģeodēziskā un kartogrāfiskā informācijas pieejamība civilām vajadzībām bija stipri apgrūtināta. Rīgā atradās PSRS MP GĢKP Baltijas teritoriālā inspekcija ar tās ģeodēzisko un kartogrāfisko materiālu fondu un PSRS MP GĢKP 5. kartogrāfijas fabrika (vēlāk r/a „Latvijas karte”).

Ģeodēzijas un kartogrāfijas nozare Latvijas Republikas jurisdikcijā pārnāca 1991. gada sākumā, kad reāli sāka darboties Latvijas Republikas Ministru Padomes Ģeoloģijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas departaments. Taču pilnībā kontrolēt situāciju visā valsts teritorijā kļuva iespējams tikai pēc 1991. gada augusta notikumiem, kad valsts īpašumā tika pārņemti bijušās PSRS MP GĢKP Baltijas teritoriālās inspekcijas ģeodēzisko un kartogrāfisko materiālu fondi un vienīgā kartogrāfiskā ražotne Baltijā – ražošanas apvienība „Latvijas karte”(tagad LĢIA tipogrāfija „Latvijas karte”).

Sākot no 1991. gada 28. decembra departaments iekļāvās Aizsardzības ministrijas sastāvā, kā Ģeodēzijas un kartogrāfijas departaments.

1992. gada nogalē apvienojot Aizsardzības ministrijas Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamentu, Zemkopības ministrijas Zemes ierīcības departamentu, firmu „Zemesprojekts” un ražošanas apvienību „Latvijas karte” tika izveidots Valsts zemes dienests, kura Nacionālājā mērniecības centrā bija Kartogrāfijas daļa un Ģeodēzijas daļa. 1994. gadā reorganizējot firmu „Zemesprojekts” Valsts zemes dienesta sastāvā tika izveidots Latvijas Zemes Kadastra centrs, kura sastāvā atradās Fotogrammetrijas daļa.

Tālāko Valsts zemes dienesta iekšējo reorganizāciju rezultātā, tika izveidotas Ģeodēzijas, Kartogrāfijas, Lielmēroga kartēšanas pārvaldes un 8 VZD Reģionālo nodaļu Ģeodēzijas un kartogrāfijas daļas.

2005. gada 18. oktobrī tika izdots MK rīkojums Nr. 674 „Par Valsts zemes dienesta reorganizāciju” un saskaņā ar 2005. gada 21. decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 821 “Par valsts aģentūras "Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra" izveidi” jaunizveidotajā aģentūrā iekļāvās VZD Ģeodēzijas, Kartogrāfijas, Lielmēroga kartēšanas pārvaldes, 8 reģionālo nodaļu Ģeodēzijas un kartogrāfijas daļas un poligrāfijas daļa „Latvijas karte”, kuras ir Valsts zemes dienesta funkciju, tiesību, saistību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā.

Atbilstoši LR Ministru Kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 1132 "Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" nolikums" LĢIA ir Aizsardzības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde un tās galvenais mērķis  ir valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.

2013. gada 9. jūlijā Ministru kabinets, balstoties uz 2013. gada 4. jūnija grozījumiem Ģeotelpiskās informācijas likumā, pieņēma noteikumus Nr. 384 “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums”, nosakot ka LĢIA ir tiešās pārvaldes iestāde un tā ir valsts aģentūras „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” tiesību, saistību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmējs.