Latvijas - Krievijas robežas karte M 1:10 000

Sastādīta laika posmā 2013. līdz 2017. gadam.

Kartes saturs atbilst apvidus stāvoklim 2016. gadā.

Kartē ar apzīmējumiem attēlota robežlīnija, robežzīmes un apvidus situācijas elementi (1 km platā zonā uz abām pusēm no robežas līnijas), kas attēloti atbilstoši kartei sastādītajam klasifikatoram.

Karte sastāv no 55 karšu lapām.

Vietās, kur kartes mērogs nav ļāvis pietiekami precīzi attēlot valsts robežas līniju un noteikt salu un sēkļu piederību, noformēti 39 iegriezumi mērogos 1:500 - 1:2 000, tie izvietoti brīvās vietās kartes iekšējā rāmī.

Dati pieejami DGN, SHP un PDF formātos.

Karte izgatavota, izmantojot 2011. gada aerofotografēšanas materiālus.

Kartes matemātiskais pamats:

  • M 1:10 000;
  • koordinātu sistēma WGS-84;
  • Universālā Transversā Merkatora projekcija (UTM);
  • 1977. gada Baltijas augstumu sistēma;
  • reljefa šķēluma augstums pa horizontālēm ik pēc 2 metriem.