Koordinātu pārrēķinu kalkulators

Koordinātu pārrēķinu kalkulators nodrošina iespēju veikt koordinātu vērtību pārrēķinus starp dažādām koordinātu un augstumu sistēmām. Pārrēķinus iespējams veikt gan vienam punktam, gan vairākiem.


Par programmu

Koordinātu parrēķinu kalkulators (KPK) veic šādas funkcijas ar precizitāti ±0,003 m:

  • aprēķina ģeodēziskās koordinātas B,L no plaknes koordinātu x un y LKS-92 TM vērtībām [x,y(LKS-92 TM)>B,L];
  • aprēķina plaknes koordinātas x,y LKS-92 TM no ģeodēzisko koordinātu B un L vērtībām [B,L>x,y(LKS-92 TM)];
  • aprēķina ģeodēziskās koordinātas B,L un elipsoidālo augstumu h no taisnleņķa telpisko koordinātu X,Y,Z vērtībām [X,Y,Z>B,L,h];
  • aprēķina telpiskās taisnleņķa koordinātas X,Y,Z no ģeodēzisko koordinātu B,L un elipsoidālā augstuma h vērtībām [B,L,h>X,Y,Z];
  • aprēķina normālo augstumu H no ģeodēzisko koordinātu B,L un elipsoidālā augstuma h vērtībām [B,L,h>H].

Lai veiktu pārrēķinus vairākiem ģeodēziskajiem punktiem, nepieciešams ievaddatus noteiktā formātā ievadīt no tastatūras vai iekopēt no iepriekš sagatavotas .txt formāta datnes.

Lai saglabātu aprēķinu rezultātus, tie no izvaddatu lauka jāiekopē datnē.

Norādījumi ievaddatu sagatavošanai:

  • katrai pārrēķinu funkcijai atbilstošais datu formāts ir norādīts informatīvajā rindā virs ievaddatu lauka;
  • katra ģeodēziskā punkta dati jāievada jaunā rindā, datu vienības atdalot (tukšumu).

Ja ievaddati neatbilst noteiktajam formātam, netiek garantēta pārrēķina funkcijas darbība un pārrēķina rezultāta precizitāte.

Gadījumos, kad ar KPK iegūtās koordinātu vērtības nesakrīt ar ģeodēzisko punktu koordinātu katalogos publicētajām, par pareizām uzskatīt katalogos publicētās ģeodēzisko punktu koordinātas.


1. solis: Izvēlēties pārrēķina funkciju.

2. solis: Ievadīt punkta koordinātas norādītā formātā.

3. solis: Nospiest pogu "Rēķināt".

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra © Koordinātu pārrēķinu kalkulators