Pabeigta nivelēšanas tīkla 2. klases pilnveidošana Latvijas teritorijā

Ģeodēzija
Information prepared by
Madara Znotiņa

  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) Ģeodēzijas nodaļas darbinieki laika posmā no 2012. gada līdz 2018. gadam veica 2. klases nivelēšanas tīkla (turpmāk – N2) pilnveidošanu, sabiezinot 1. klases nivelēšanas tīklu (turpmāk – N1). Sabiezināšanas darbi veikti, izmantojot vēsturisko informāciju par Latvijas teritorijā veiktajiem nivelējumiem, veicot atkārtotus nivelējumus kontrolei un veidojot jaunus nivelēšanas gājienus.

  N2 pilnveidošana veikta pakāpeniski pa aptuvenajām vēsturisko novadu - Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes - robežām.

Nivelēšanas tīkla 2. klases shēma

Pilnveidotajā nivelēšanas tīklā iekļautas vēsturiskās II un III klases nivelēšanas tīkla zīmes: 20 fundamentālie reperi, 213 grunts reperi, 188 sienas markas un 98 sienas reperi, 15 2. klases globālās pozicionēšanas tīkla punkti un vietējā tīkla punkti ar atbilstošu nostiprinājumu – 14 bijušie 3. klases globālās pozicionēšanas tīkla punkti, 4 poligonometrijas punkti un 12 bijušie triangulācijas punkti. Nivelēšanas tīkls papildināts ar no jauna ierīkotiem 16 grunts reperiem un 25 sienas reperiem.

Normālo paaugstinājumu iegūšanai, izmantoti Surfer® vidē ģenerēti modeļi – Zemes vertikālo kustību modelis un Brīvā gaisa anomāliju modelis.

Punktu augstumi aprēķināti, veicot izlīdzināšanu ar vismazāko kvadrātu parametru metodi, izmantojot programmu Nivelier. Par dotajiem punktiem izmantoti 70 N1 punkti un 2 no N1 izslēgtie punkti.

Latvijas N2 veido 72 nivelēšanas līnijas ar kopējo garumu 2904,75 km, no kuriem Aģentūras Ģeodēzijas nodaļas darbinieki nonivelēja (kontroles un jaunie nivelējumi) 610,58 km.

Tīkla precizitāte raksturojas ar standartnovirzi 1,7 mm.  Noteikti 605 punktu augstumi Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5. Rezultātā ir aprēķināti 605 punktu augstumi Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 un tie ir pieejami Valsts Ģeodēziskā tīkla datubāzē pēc adreses http://geodezija.lgia.gov.lv/start.php .

 

Informāciju sagatavoja:
LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta
Ģeodēzijas nodaļas, Ģeodēzisko mērījumu daļas
Vecākā eksperte Madara Znotiņa un Vadītāja Ksenija Kosenko