Vecākais eksperts ģeoinformācijas sistēmu jautājumos

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā vecāko ekspertu ģeinformācijas jautājumos jautājumos

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2007/2/EK (2007. gada 14. marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā jeb INSPIRE direktīvas ieviešanas pasākumu plānošanu un realizāciju Aģentūras atbildības ietvaros;
 • pārstāvēt Aģentūru valsts un starptautiskās darba grupās, kas saistītas ar INSPIRE direktīvas ieviešanu;
 • sadarbībā ar citām Aģentūras struktūrvienībām savas kompetences ietvaros sagatavot priekšlikumus ārējiem normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem vai to grozījumiem, sadarbībā ar Aizsardzības ministriju piedalīties šo dokumentu tālākā virzībā;
 • gatavot atzinumus par ārējiem ģeotelpiskās informācijas jomas normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem vai to grozījumiem, kā arī dažādiem starptautiskiem šīs jomas dokumentiem;
 • pārraudzīt Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas (ĢPIS) darbību, tai skaitā, sadarbībā ar IS drošības pārvaldnieku veikt ĢPIS darbības risku analīzi, gatavot priekšlikumiem ĢPIS darbības pilnveidošanai;
 • sekot līdzi ģeotelpiskās informācijas jomas attīstībai pasaulē, izstrādāt priekšlikumus ĢPIS attīstības virzieniem, gatavot priekšlikumus, pamatojumus un sniegt eksperta viedokli par Aģentūrā plānotajiem darbiem ĢIS jomā;
 • organizēt un koordinēt ĢIS programmatūru izpēti un ieviešanu Aģentūrā, piedalīties ĢIS programmatūru tehnisko specifikāciju sagatavošanā un iepirkumu komisiju darbā;
 • veikt citus vadības uzdevumus, kas saistīti ar Aģentūras darbību.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība kartogrāfijā, zemes ierīcībā, ĢIS vai citā radniecīgā specialitātē;
 • vismaz 5 gadu profesionālā un praktiskā darba pieredze ar ģeotelpisko informāciju;
 • darba pieredze ar speciālām kartogrāfijas un ģeotelpisko datu apstrādes programmām, darba iemaņas ar biroja datorprogrammām;
 • angļu valodas zināšanas;
 • atbilstība Valsts civildienesa likuma 7. panta prasībām;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 1850 līdz 2260 eiro un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām un Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21.kab., Rīgā, O. Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot epastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “ĢIS eksperts”.

Kontakttālrunis: 29481235

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: pasts@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Dokumenti