Latvijas - Lietuvas robežas karte M 1:10 000

Sastādīta laika posmā no 1999. - 2000. gadam.

Ar apzīmējumiem attēlota robežlīnija, robežzīmes un apvidus situācijas galvenie elementi (1 km platā zonā uz abām pusēm no robežas līnijas).

Karte sastāv no 110 karšu lapām.

Datu formāts - DGN.

Ortofotokarte izgatavota, izmantojot 1995. - 1997. gada aerofotografēšanas materiālus.

Transversā Merkatora (TM) projekcija.

GRS-80 elipsoīds.

Ass meridiāns 24°.

Kartes lapa ietver teritoriju 5x5 km, tās iekšējā rāmja izmēri 50x50.

Visās kartes lapās taisnleņķa koordinātu (km) tīkli ar piesaistītām skaitliskajām vērtībām divās koordinātu sistēmās: LKS–92 (Latvijas koordinātu sistēma) un LKS–94 (Lietuvas koordinātu sistēma).

Katras sistēmas tīkla līnijas novilktas ik pa 10 cm (apvidū 1 km).