Citi LĢIA izdevumi

 ''''

2005. gada 15. jūlijā Dienvidāfrikā, Durbanas pilsētā, Pasaules mantojuma komitejas 29. sesijā tika pieņemts lēmums par unikāla objekta – Strūves ģeodēziskā loka – (Nr. 1187) – iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. 
34 punkti, kuri desmit valstu teritorijās atzīmēti ar īpašām metāla vai akmenī veidotām zīmēm, atgādina par 19. gs. sākumā starptautiski organizētajiem meridiāna loka uzmērīšanas darbiem. Tie būtiski ietekmēja zinātnes turpmāko attīstību un palīdzēja noteikt precīzu Zemes izmēru un formu. 
Latvijā ģeodēziskie punkti „Jēkabpils” un „Sestukalns”ir ne tikai valsts ģeodēziskā tīkla daļa, bet arī ievērojami vēstures pieminekļi, kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst visas cilvēces interesēm. Lai veiktu šo uzdevumu, ir nepieciešama sabiedrības izpratne par kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi un vēlēšanās to saglabāt. 
Brošūra latviešu un angļu valodās 16 lapaspusēs sniedz informāciju par būtiskākajiem normatīvajiem aktiem ģeodēzisko punktu un kultūras pieminekļu aizsardzībā, kā arī iepazīstina ar šī ievērojamā Pasaules mantojuma objekta vēsturi Latvijā. 
Brošūras autori – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.


 ''''

Latvijas Republikas 1. un 2. klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs - Rīga: VZD, 2002.

Katalogs izdots, lai ērti pieejamā veidā sniegtu visu informāciju par GPS valsts ģeodēziskā tīkla 1. un 2. klasi. 
Darbs ietver pavisam 718 punktu, no kuriem 45 ir pamattīkla (1. klase) un 673 aizpildošā tīkla (2. klase) punkti. Pamattīkla punktu skaitā ietilpst četri bāzes jeb C klases punkti, saukti arī par 0.klases punktiem: Arājs, Indra (reducēta), Kangari un Rīga. 
Katalogs sastāv no 7 grāmatām: pirmajā koordinātu saraksts un shēma, pārējās punktu kroki. 
Katalogs satur valsts ģeodēzisko punktu koordinātas oficiālā koordinātu sistēmā LKS-92, kura ieviesta, pamatojoties uz LR MP 1992. gada 4. jūnija lēmumu Nr. 213 "Par pāreju uz Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu". 
Augstumi virs jūras līmeņa doti Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā.

Katalogs ir izdots pirmo reizi un nākotnē to iespējams papildināt, precizēt un pilnveidot. Kataloga lietotājus par aktuālām izmaiņām lūdzam informēt Ģeodēzijas departamentu.


''''

Latvijas Republikas 3. klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs Ziemeļkurzemes reģionam – Rīga: VZD, 2004.

Katalogs izdots, lai ērti, pieejamā veidā sniegtu visu informāciju par valsts ģeodēziskā tīkla 3. klasi. Darbs ietver pavisam 343 Ziemeļkurzemes reģiona 3. klases punktus. Visu punktu koordinātas ir noteiktas ar GPS metodi. 
Katalogs sastāv no 4 grāmatām: pirmajā koordinātu saraksts un shēma, pārējās punktu kroki. 
Katalogs satur valsts ģeodēzisko punktu koordinātas oficiālā koordinātu sistēmā LKS-92, kura ieviesta, pamatojoties uz LR MP 1992. gada 4. jūnija lēmumu Nr. 213 „Par pāreju uz Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu”. 
Augstumi virs jūras līmeņa doti Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā.

Katalogs ir izdots pirmo reizi un nākotnē to iespējams papildināt, precizēt un pilnveidot. Kataloga lietotājus par aktuālām izmaiņām lūdzam informēt Ģeodēzijas departamentu.


''''

Latvijas Republikas 3. klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs Vidzemes reģionam – Rīga: LGIA, 2006.

Katalogs izdots, lai ērti, pieejamā veidā sniegtu visu informāciju par valsts ģeodēziskā tīkla 3. klasi. Darbs ietver pavisam 877 Vidzemes reģiona 3. klases punktus. Visu punktu koordinātas ir noteiktas ar GPS metodi. 
Katalogs sastāv no 7 grāmatām: pirmajā koordinātu saraksts un shēma, pārējās punktu kroki. 
Katalogs satur valsts ģeodēzisko punktu koordinātas oficiālā koordinātu sistēmā LKS-92, kura ieviesta, pamatojoties uz LR MP 1992. gada 4. jūnija lēmumu Nr. 213 „Par pāreju uz Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu”. 
Augstumi virs jūras līmeņa doti Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā.

Katalogs ir izdots pirmo reizi un nākotnē to iespējams papildināt, precizēt un pilnveidot. Kataloga lietotājus par aktuālām izmaiņām lūdzam informēt Ģeodēzijas departamentu.


''''

Latvijas Republikas 3. klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs Dienvidkurzemes reģionam – Rīga: LGIA, 2007.

Katalogs izdots, lai ērti, pieejamā veidā sniegtu visu informāciju par valsts ģeodēziskā tīkla 3. klasi. Darbs ietver pavisam 311 Dienvidkurzemes reģiona 3. klases punktus. Visu punktu koordinātas ir noteiktas ar GPS metodi. 
Katalogs sastāv no 4 grāmatām: pirmajā koordinātu saraksts un shēma, pārējās punktu kroki. 
Katalogs satur valsts ģeodēzisko punktu koordinātas oficiālā koordinātu sistēmā LKS-92, kura ieviesta, pamatojoties uz LR MP 1992. gada 4. jūnija lēmumu Nr. 213 „Par pāreju uz Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu”. 
Augstumi virs jūras līmeņa doti Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā.

Katalogs ir izdots pirmo reizi un nākotnē to iespējams papildināt, precizēt un pilnveidot. Kataloga lietotājus par aktuālām izmaiņām lūdzam informēt Ģeodēzijas departamentu.


''''

Ģeodēzija - Rīga: LĢIA, 2007.

Grāmata izdota ar mērķi sniegt topošajiem speciālistiem pamatzināšanas ģeodēzijā, bez kurām grūti izprast moderno ģeodēzisko instrumentu būtību un mūsdienu progresīvās mērniecības tehnoloģijas. Tajā aplūkoti ar ģeodēziju saistītie vispārīgie jēdzieni, ģeodēziskie mērījumi un tajos lietojamie instrumenti, uzmērīšanas veidi un metodes, to pielietojums dažās tautsaimniecības nozarēs. No jauna aplūkoti pašreiz plašāk izplatītie modernie ģeodēziskie instrumenti – elektroniskie tahimetri, digitālie nivelieri, globālās pozicionēšanas instrumenti u.c. -, aprakstīti to darbības principi un lietojums ģeodēzijā. 
Mācību grāmata ir sagatavota atbilstoši LLU dažādu specialitāšu pamatstudiju programmām ģeodēzijas priekšmetā. To var izmantot arī citās augstskolās ar līdzīgām studiju programmām. 
Grāmata ir pieejama Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Ventspils augstskolas, Rēzeknes augstskolas, Nacionālās aizsardzības akadēmijas un Rīgas celtniecības koledžas bibliotēkās.


''''

Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000. Otrais izdevums.

Apzīmējumi paredzēti ieviešanai un lietošanai Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) un apakšuzņēmēju struktūrvienībās, kas nodarbojas ar topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 ražošanu un atjaunošanu. 
Apzīmējumi izstrādāti LĢIA Kartogrāfijas departamentā. Par pamatu otrajam izdevumam ņemti 2000. gadā izdotie "Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000. Pirmais izdevums", pieejamās citu valstu analogu kartogrāfisko materiālu izstrādnes - specifikācijas, tehniskā dokumentācija un kartes. 
Apzīmējumi izstrādāti,  balstoties uz Latvijas teritorijas un Baltijas reģiona īpatnībām.