Kartogrāfija

Attīstības vēsture

Padomju okupācijas gados kartogrāfijas nozare bija PSRS Ministru padomes Galvenās ģeodēzijas un kartogrāfijas pārvaldes un Ģenerālštāba kara topogrāfijas pārvaldes pārziņā. Nozare, galvenokārt, kalpoja militāriem mērķiem, un tās slepenā režīma dēļ izmantošana civiliem mērķiem bija apgrūtināta. Padomju laikā Latvijā nebija pilnvērtīgas kartogrāfijas speciālistu sagatavošanas sistēmas.

Latvijas kartogrāfijas sistēmu sāka atjaunot 1990. gadā, izveidojot Ministru padomes Ģeoloģijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas departamentu. Departaments pārņēma daļu PSRS īpašuma – kartogrāfijas fabriku (tagad LĢIA tipogrāfija “Latvijas karte”) un Galvenās ģeodēzijas un kartogrāfijas pārvaldes Baltijas teritoriālās inspekcijas materiālu fondu.

1993. gadā tika izveidots Valsts zemes dienests (VZD), kur Nacionālā mērniecības centra sastāvā bija arī Kartogrāfijas daļa. Kopš 1999. gada 1. oktobra VZD reorganizācijas, Kartogrāfijas pārvalde bija viena no VZD centrālā aparāta struktūrvienībām.

Ar 2006. gada 1. janvāri kartogrāfijas funkcijas no VZD pārņēma valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" (LĢIA) Kartogrāfijas departaments. Ar 2010. gada 5. maiju, optimizējot LĢIA struktūru, izveidots Ģeodēzijas un kartogrāfijas departaments, kura sastāvā ir Kartogrāfijas nodaļa un Ražošanas tehnoloģiju un aeronavigācijas nodaļa.

Galvenās funkcijas kartogrāfijas jomā:

 • iegūt, sagatavot un atjaunot zemes virsmas attēlus, tālizpētes datus, ortofoto un digitālos apvidus un virsmas modeļus;
 • organizēt, veikt un kontrolēt ģeotelpisko pamatdatu sagatavošanu un atjaunošanu civilajām un militārajām vajadzībām;
 • atbilstoši kompetencei sadarboties un piedalīties projektu realizācijā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiski kompetentajām organizācijām.

Galvenie uzdevumi kartogrāfijas jomā:

 • apstrādāt zemes virsmas attēlus, aerolāzerskenēšanas datus un tālizpētes informāciju, kā arī organizēt minētās informācijas ieguvi;
 • izgatavot ortofotokartes;
 • izgatavot topogrāfiskajām kartēm reljefa slāni horizontāļu veidā;
 • izgatavot un uzturēt valsts teritorijas digitālo apvidus un virsmas modeļus;
 • Latvijas Republikas valsts robežas demarkācijas darbu ietvaros sagatavot valsts robežas kartes;
 • izgatavot un uzturēt aeronavigācijas kartes un to datu bāzes;
 • izgatavot un uzturēt kartogrāfiskos produktus un to datu bāzes militārajām un civilajām vajadzībām;
 • izveidot un uzturēt lidojumu šķēršļu un svarīgo objektu datu bāzes;
 • atbilstoši kompetencei piedalīties un realizēt valsts un starptautiskos projektus ģeoinformācijas jomā;
 • veikt pētniecību kartogrāfijas jomā;
 • sagatavot kartogrāfisko informāciju, kā arī veikt kartogrāfiskos darbus pēc valsts un pašvaldību institūciju un juridisko un fizisko personu pieprasījuma savas kompetences ietvaros un LĢIA iekšējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
 • veikt ražošanas tehnoloģiju izstrādnes, to testēšanu un ieviešanu ģeodēzijas un kartogrāfijas jomās;
 • izstrādāt priekšlikumus kartogrāfiskās darbības attīstības virzieniem;
 • sadarbībā ar LĢIA struktūrvienībām analizēt saimniecisko darbību valstī kartogrāfijas jomā, valsts un pašvaldību institūciju, juridisko un fizisko personu pieprasījumu un sniegt priekšlikumus, lai nodrošinātu atbilstošu valsts kartogrāfisko darbību attīstību un pilnveidošanu;
 • savas kompetences ietvaros izstrādāt normatīvo aktu un plānošanas dokumentu projektus, kā arī priekšlikumus par citu institūciju izstrādāto normatīvo aktu un plānošanas dokumentu projektiem;
 • analizēt kartogrāfijas nozares attīstību un tehniskās attīstības līmeni, izstrādājot priekšlikumus jaunu tehnoloģiju ieviešanai un nodrošinot pieejamo resursu ietvaros ekonomiski pamatotu jaunāko tehnoloģiju pielietošanu kartogrāfijas darbos.