Latvijas - Krievijas robežas karte M 1:10 000

  • sastādīta laika posmā 2013. līdz 2017. gadam;
  • kartes saturs atbilst apvidus stāvoklim 2016. gadā;
  • kartē ar apzīmējumiem attēlota robežlīnija, robežzīmes un apvidus situācijas elementi (1 km platā zonā uz abām pusēm no robežas līnijas), kas attēloti atbilstoši kartei sastādītajam klasifikatoram;
  • karte sastāv no 55 kartes lapām;
  • vietās, kur kartes mērogs nav ļāvis pietiekami precīzi attēlot valsts robežas līniju un noteikt salu un sēkļu piederību, noformēti 39 iegriezumi mērogos 1:500 - 1:2 000, tie izvietoti brīvās vietās kartes iekšējā rāmī;
  • dati pieejami DGN, SHP un PDF formātos;
  • karte izgatavota, izmantojot 2011. gada aerofotografēšanas materiālus;
  • kartes matemātiskais pamats;
   • mērogs 1:10 000;
   • koordinātu sistēma WGS-84;
   • Universālā Transversā Merkatora projekcija (UTM);
   • 1977. gada Baltijas augstumu sistēma;
   • reljefa šķēluma augstums pa horizontālēm ik pēc 2 metriem.