ĢIS un pakalpojumi

LĢIA ir Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas pārzinis (turpmāk – ĢPIS) un nodrošina tās uzturēšanu un attīstību.

ĢPIS  ir integrētā valsts informācijas sistēma, kas satur Ģeotelpiskās informācijas likuma 17. panta trešajā daļā minētos ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, un informācijas sistēmā ir ietverta valsts ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma, vietvārdu datubāze un svarīgo objektu datubāze.

Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā uztur ģeotelpiskās informācijas pamatdatus vektordatu un rastra datu formātā Latvijas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā mērogu rindas 1:250 000 − 1:2 000 ietvaros atbilstoši aģentūras apstiprinātām specifikācijām.

ĢPIS uzturēšanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumi Nr. 113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi". 2014. gada 14. maijā LĢIA ir veikusi Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas reģistrāciju Valsts informācijas sistēmu reģistrā.

Lai nodrošinātu Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, LĢIA Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departaments darbojas 3 galvenajos virzienos:

1. Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas uzturēšana un attīstība:

 • nodrošina vienotas Aģentūras ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveidi un attīstību;
 • nodrošina ģeotelpiskās informācijas datu bāzu un datu kopu publicēšanas/izplatīšanas sistēmas infrastruktūras uzturēšanu un administrēšanu;
 • organizē un kontrolē Aģentūrā sagatavotās un rīcībā esošās ģeotelpiskās informācijas kvalitātes kontroli;
 • nodrošina ģeotelpiskās informācijas metadatu datu bāzes veidošanas un uzturēšanas uzraudzību
 • plāno un organizē Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (turpmāk – INSPIRE direktīva) prasību realizāciju Aģentūras kompetences ietvaros;
 • atbilstoši kompetencei sadarbojas un piedalās projektu realizācijā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiski kompetentajām organizācijām.

2. Ģeotelpiskās informācijas sistēmas un citu pakalpojumu sniegšana un informācijas nodrošināšana: 

 • nodrošina Aģentūras kompetencē esošās ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanu;
 • organizē un nodrošina konsultācijas Aģentūras ietvaros un valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām par ģeotelpiskās informācijas un ar to saistītās produkcijas izgatavošanu un izmantošanu, pieejamību un saņemšanas nosacījumiem;
 • pēc valsts un pašvaldību iestāžu pieprasījuma Aģentūras kompetences ietvaros sagatavo informāciju Aģentūras atzinumu sniegšanai par pašvaldību teritoriju plānojumiem un to sagatavošanas nosacījumiem;
 • organizē aptaujas par Aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti un to sniegšanas kvalitāti un sagatavo priekšlikumus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
 • nodrošina LĢIA interneta mājas lapu uzturēšanu un administrēšanu.

3. Nodrošina LĢIA informācijas tehnoloģiju infrastruktūras darbību un attīstību