Kur sākas Gauja?

12/20/2022 - 13:23
Vietvārdi
Information prepared by
Ineta Rušmane,
Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas speciāliste

Jau kopš 1935. gada pastāvējuši pretrunīgi uzskati par Gaujas izteku. Sakarā ar to, ka galvenā notece tagad no Alauksta notiek pa 19. gs. izrakto kanālu uz Taunu un Inesi, vēsturiskā izteka kļuva tikai periodiski tekoša. Līdz ar to radās jauns viedoklis par Gaujas sākumu. Vieni turpināja akceptēt Gaujas vēsturisko izteku no Alauksta ezera, savukārt otri atbalstīja uzskatu, ka upes sākums ir Ārnīšupe - kādreizējā Gaujas pieteka, kas sākas Elkas kalna nogāzē Skujenes pagastā. 

Tagad Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) Karšu pārlūkā, pieslēdzot Vietvārdu datubāzes ūdensteču līniju slāni, kā Gaujas sākumpunkts tiek rādīta vieta Laidziņa purvā uz Vecpiebalgas un Taurenes pagasta robežas. Tur satek Gaujiņa (daļēji saglabājusies Gaujas vēsturiskā izteka) ar Ārnīšupi (kas līdz šim arī LĢIA sagatavotajās kartēs tika pieņemta par Gaujas izteku). 

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas koordinētās starpinstitūciju Darba grupas par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora (ŪSIK) ūdensteču datiem 2021. gada 30. novembra lēmumu (Protokols Nr. 3), LĢIA sagatavotajās kartēs pēc kartogrāfisko datu atjaunošanas Gaujas nosaukums tiks lietots, tikai sākot no minētā punkta Laidziņa purvā un lejpus tā (upes tecēšanas virzienā).

Lēmums tika pieņemts, izpētot vēsturiskos un mūsdienu faktus un konstatējot nepieciešamību viennozīmīgi noteikt Gaujas izteku, lai izbeigtu ar to saistītās pretrunas oficiālajā informācijā un kartēs, kā arī lai mazinātu esošās domstarpības un strīdus sabiedrībā.

Elkas kalna nogāzē iztekošajai upītei tiks lietots nosaukums Ārnīšupe vai Ārnīte, bet gadījumos, kad to atļauj karšu mērogi un specifikācijas, papildus arī posmu nosaukumi: Ežupīte – posmā Skujenes un Kaives pagastā, Staņaudu upīte vai Plaužupīte – posmā Vecpiebalgas pagastā no Zobola ezera līdz Laidziņa purvam. 

Izmaiņas veiktas arī LĢIA Vietvārdu datu bāzē.

Gaujas izteka 1839. gada kartē

1. att. Gaujas (Aa Fl.) izteka no Alauksta 1839. gada kartē. Tagad – Gaujas labā satekupe – Gaujiņa.

Gaujas sākums 2022. gadā

2. att. Gaujas sākums LĢIA Karšu pārlūkā 2022. gadā.