LATVIJAS EZERI Civillikuma pielikumos – jauna ģeogrāfiska vietvārdu vārdnīca

02/01/2022 - 12:42
Vietvārdi
Information prepared by
Vita Strautniece

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorija sadarbībā ar Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisiju 2020. – 2021. gadā veica ļoti apjomīgu darbu, lai pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieprasījuma pārbaudītu un precizētu ūdens objektu nosaukumus likuma “Grozījumi Civillikumā” sagatavošanai. Tas bija nepieciešams tādēļ, ka daudzi ūdens objektu (galvenokārt ezeru) vārdi iepriekšējā Civillikuma pielikumu redakcijā bija neprecīzā vai pat kļūdainā pieraksta formā, vai arī kā citādi neatbilda pašreizējiem vietvārdu rakstības un lietošanas normatīviem.

Vairumam Civillikuma pielikumos ietverto ūdenstilpju šī darba ietvaros tika piešķirti oficiāli nosaukumi, jo LĢIA ir institūcija, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” piešķir (apstiprina) vai maina oficiālos vietvārdus (nosaukumus) Latvijas dabas objektiem. Tās piešķirtie oficiālie dabas objektu nosaukumi, atbilstoši “Vietvārdu informācijas noteikumu” 67. punktam, lietojami normatīvajos aktos, iestāžu lietvedības dokumentos un oficiālajā informācijā, valsts informācijas sistēmās, reģistros un klasifikatoros, plašsaziņas līdzekļos, sabiedrības informēšanai paredzētajā atklātajā informācijā, mācību līdzekļos un tūrisma ceļvežos, ceļa zīmēs un ģeotelpiskajos pamatdatos. Ar LĢIA piešķirtajiem oficiālajiem nosaukumiem (kā arī ar pamatnosaukumiem, kas ir lietošanai ieteicami, ja nav oficiālā vietvārda), var iepazīties LĢIA Vietvārdu datubāzē, kuras publiskā versija brīvi pieejama internetā http://vietvardi.lgia.gov.lv.

Ar oficiālo vietvārdu piešķiršanas lēmumu projektiem tika iepazīstinātas pašvaldības, kuru teritorijās atradās Civillikuma pielikumos minētie ūdens objekti, un tām bija iespēja paust savu viedokli par nosaukumu izmaiņām. Mākslīgajām ūdenstilpēm oficiālos nosaukumus piešķīra attiecīgās pašvaldības.

Grozījumi Civillikumā, ar kuriem tika precizēti un atjaunoti Civillikuma I un II pielikuma – “Publisko ezeru un upju saraksts” un “Ezeru saraksts, kuros zvejas tiesības pieder valstij” – dati, stājās spēkā 2021. gada 11. oktobrī.

Vārdnīcā ietverti Civillikuma pielikumos minēto visu 417 ezeru un mākslīgo ūdenskrātuvju nosaukumi. Vārdnīcas mērķis ir ne tikai informēt par izmaiņām Civillikuma pielikumu jaunajā redakcijā, bet, sniedzot ieskatu ezeru nosaukumu lietojumā dažādos vēstures posmos, parādīt labojumu pamatotību. 

Vietvārdu vārdnīca sagatavota Toponīmikas laboratorijā. Tā veidota, izmantojot LĢIA Vietvārdu datubāzi, Karšu pārlūku un Civillikumā ietverto ezeru nosaukumu precizēšanas materiālus.

Lai šī vārdnīca palīdz labāk izprast un ieviest dzīvē Civillikuma pielikumos ietverto ūdenstilpju nosaukumu izmaiņas un precizējumus!

Vārdnīca pieejama LĢIA mājaslapas sadaļā Darbības jomas/Toponīmikas laboratorija/Vietvārdu vārdnīcas un katalogi kā lejupielādējams .pdf formāta dokuments https://www.lgia.gov.lv/sites/lgia/files/document/VARDNICA.pdf.