ĢIS un pakalpojumi

Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēma (turpmāk – ĢPIS)  ir integrētā valsts informācijas sistēma, kas satur Ģeotelpiskās informācijas likuma 17. panta trešajā daļā minētos ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, un informācijas sistēmā ir ietverta valsts ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma, vietvārdu datubāze un svarīgo objektu datubāze. LĢIA ir Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas pārzinis.

ĢPIS uzturēšanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumi Nr. 113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi". 2014. gada 14. maijā LĢIA ir veikusi ĢPIS reģistrāciju Valsts informācijas sistēmu reģistrā.

ĢPIS uztur ģeotelpiskās informācijas pamatdatus vektordatu un rastra datu formātā Latvijas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā mērogu rindas 1:250 000 − 1:2 000 ietvaros atbilstoši LĢIA apstiprinātām specifikācijām.

Izmantojot ĢPIS sistēmu tiek nodrošināta ģeotelpiskās informācijas izplatīšana un pakalpojumu sniegšana, un nodrošināšana ar kvalitatīvu informatīvo vidi par LĢIA darbību, produktiem un pakalpojumiem.

LĢIA Informācijas un pakalpojumu nodaļa nodrošina:

 • aktuālās informācijas sagatavošanu un ievietošanu LĢIA mājas lapās;
 • LĢIA interneta mājas lapu uzturēšanu un administrēšanu, t.sk. Atvērto datu aktualizēšana;
 • LĢIA ģeotelpiskās informācijas aprakstu sagatavošana un publicēšana valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 • LĢIA produktu un pakalpojumu un to aprakstu publicēšana valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā;
 • LĢIA kompetencē esošās ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanu un izplatīšanu;
 • konsultācijas LĢIA ietvaros un valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām par ģeotelpiskās informācijas un ar to saistītās produkcijas izgatavošanu un izmantošanu, pieejamību un saņemšanas nosacījumiem;
 • LĢIA izgatavotās ģeotelpiskās informācijas apstrādi dažādos formātos, lielformāta izdrukas, pasūtījumu sagatavošana atbilstoši aizsardzības resora, valsts un pašvaldību iestāžu, Latvijas un ārvalstu fizisko un juridisko personu pieprasījumam;
 • LĢIA kompetencē esošo ģeodēzijas, kartogrāfijas, ģeotelpiskās informācijas un kartogrāfisko un poligrāfisko materiālu iespiešanas (t.sk. Tipogrāfijas “Latvijas karte” un Arhīva un aprites materiālu fonda sniegto pakalpojumu) jomas pakalpojumu sniegšanas organizatorisko atbalstu nodrošināšana;
 • pēc valsts un pašvaldību iestāžu pieprasījuma LĢIA kompetences ietvaros sagatavo informāciju LĢIA atzinumu sniegšanai par pašvaldību teritoriju plānojumiem un to sagatavošanas nosacījumiem;
 • LĢIA sagatavotās ģeotelpiskās informācijas kvalitātes kontroles nodrošina pirms nodošanas informācijas pieprasītājiem;
 • organizē aptaujas par LĢIA sniegto pakalpojumu kvalitāti un to sniegšanas kvalitāti un sagatavo priekšlikumus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
 • sagatavo un publicē gada publiskos pārskatus LĢIA mājas lapā www.lgia.gov.lv;
 • aktuālās informācijas apkopošana un uzturēšana par sniegtiem pakalpojumiem izveidotajos reģistros.

Ģeotelpiskās informācijas sistēmu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas nodrošina Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību, un LĢIA informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanu:

 • pilnveido un nodrošina informācijas un komunikācijas infrastruktūras attīstību un uzturēšanu.
 • nodrošina ĢPIS infrastruktūras uzturēšanu un attīstību;
 • tehniski nodrošina un administrē ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanu, izmantojot tīmekļa pakalpes, aizsardzības resoram, valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām, t.sk. Eiropas Savienības direktīvu, starptautisku projektu saistību izpildei;
 • veic LĢIA sagatavotās ģeotelpiskās informācijas ievietošanu LĢIA Centrālajā datu bāzē;
 • nodrošina LĢIA karšu pārlūka darbību un uzturēšanu un Atvērtos datus uzturēšanu;
 • veic ģeotelpisko datu sagatavošanu un nodrošina sagatavotās ģeotelpiskās informācijas kvalitātes kontroli;
 • organizē un nodrošina informācijas sistēmu drošības pasākumus;
 • nodrošina LĢIA Militārās ģeotelpiskās informācijas sistēmas infrastruktūras izveidošanu, uzturēšanu un attīstību.