Aktualitātes|Par mums|Darbības jomas|Normatīvie akti|Pakalpojumi|Publikācijas|INSPIRE|Sadarbība|ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Video galerija
Tavai drošībai
Īpašumi
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > Publikācijas > Grāmatas un brošūras
Grāmatas un brošūras

Liepas pagasts

Latvijas Republikas ģeogrāfiskie nosaukumi kartēm mērogā 1:1 000 000

Strūves ģeodēziskais loks Latvijā

Latvijas Republikas 1. un 2.klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs

Latvijas Republikas 3. klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs Ziemeļkurzemes reģionam

Latvijas Republikas 3. klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs Vidzemes reģionam

Latvijas Republikas 3. klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs Dienvidkurzemes reģionam

Ģeodēzija

Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000

Staburaga pagasts

Latvijas vietvārdu katalogs kartēm mērogā 1:250 000

Latvijas ciemi

Latvijas vietvārdu katalogs kartēm mērogā 1:1 000 000

Zaubes pagasts

Sēlpils pagasts

 

Liepas pagasts - Rīga: LĢIA un Liepas pagasta padome , 2009.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras laidusi klajā grāmatu — novadpētniecisku un toponīmisku pētījumu par Cēsu rajona Liepas pagastu. Tā tapusi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas un Liepas pagasta padomes sadarbībā.
Grāmatā raksturoti dabas un kultūrvēsturiskie objekti, apdzīvotās vietas, apkopoti visi zināmie to nosaukumi. Lai saglabātu pagasta vietvārdu bagātību, grāmatā iekļauti arī jau izzudušu objektu (bijušo viensētu, krogu u. c.) nosaukumi. Sniegts ieskats pagasta vēsturē, kultūrā un saimniecībā. Grāmata bagātīgi ilustrēta ar krāsainiem un melnbaltiem attēliem (mūsdienu un vēsturiskām fotogrāfijām, zīmējumiem, karšu fragmentiem u. c.). Tajā ievietotas gandrīz visu Liepas pagasta viensētu un citu dzīvojamo māju fotogrāfijas.
Grāmatas apjoms - 308 lpp. Pielikumā ir krāsaina Liepas pagasta karte M 1:25 000 un Liepas ciema plāns M 1:10 000.
Darbs var būt noderīgs Liepas un apkārtējo pagastu ļaudīm, novadpētniekiem, skolēniem, studentiem un visiem, kurus interesē Liepas pagasta daba, cilvēki, vēsture un vietvārdi.

Grāmatas tekstu autores: Valda Ermane, Sarmīte Pliuna, Benita Sausiņa, Otīlija Kovaļevska
Grāmatas sakārtotāja un redaktore Otīlija Kovaļevska
Literārā redaktore un korektore Baiba Ivulāne
Kartogrāfe Baiba Gitendorfa
Maketētāja Marika Marcinkus
Marikas Marcinkus mākslinieciskais noformējums
Grāmatā izmantotas Benitas Sausiņas, Aivara Viļņa, Aijas Struņķes, Raimonda Renča, Valdas Ermanes, Vitas Strautnieces, Jutas Audzeres, Romualda Beļavska, Induļa Krauzes, Valda Brauna, Ivara Valdmaņa u. c. fotogrāfijas. Izmantoti attēli no Liepas bibliotēkas arhīva, Sociālā dienesta un LKLS biedrības Liepas nodaļas arhīva, pagasta ļaužu personīgajiem arhīviem, kā arī Valsts zemes dienestā 2005. gadā sagatavotā ortofotokarte.
Iespiests Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tipogrāfijā „Latvijas karte“.
ISBN 9984-28-235-X
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2009
© Liepas pagasta padome, 2009

 

Uz sākumu.

 

Latvijas Republikas ģeogrāfiskie nosaukumi kartēm mērogā 1:1 000 000. Concise Gazetteer of the Republic of Latvia Scale 1:1 000 000. — Rīga: VZD, 2004; elektroniskais izdevums atjaunots 2008–2009.
Tas ir vietvārdu katalogs ar paralēliem tekstiem latviešu un angļu valodā (.pdf 525Kb) un kartogrāfiskajiem pielikumiem. Veidots saskaņā ar ANO rekomendācijām.
Katalogā iekļauti Latvijas nozīmīgāko ģeogrāfisko objektu - visu pilsētu, nozīmīgāko ciemu, galveno Baltijas jūras un tās piekrastes objektu, lielāko ezeru, garāko upju, augstieņu un to augstāko kalnu - nosaukumi, norādītas to ģeogrāfiskās koordinātas, kā arī atrašanās vieta atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Vietvārdi ir saskaņoti ar atbilstošajiem oficiālajiem avotiem un LR Tieslietu ministrijas Valsts valodas centru.
Apdzīvoto vietu nosaukumi sniegti saskaņā ar Adrešu reģistra datiem, papildinot ar informāciju no Vietvārdu datubāzes. Iedzīvotāju skaits pilsētās norādīts pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, iedzīvotāju skaits ciemos - pēc enciklopēdijas “Latvijas pagasti”.
Vārdnīcas 1. pielikumā ir LR administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību saraksts (saskaņā ar klasifikatora ATVK 2008. g. 1. decembra versiju).
Kartogrāfiskie pielikumi (administratīvo rajonu un republikas pilsētu shēma (.jpg 143Kb), Latvijas vispārģeogrāfiskā karte (.jpg 966Kb) un administratīvās teritorijas un teritoriālās vienības karte (.jpg 1243Kb)) sagatavoti Kartogrāfijas pārvaldē, izmantojot Latvijas Republikas digitālās kartes.

Uz sākumu.

 

2005.gada 15.jūlijā Dienvidāfrikā, Durbanas pilsētā, Pasaules mantojuma komitejas 29.sesijā tika pieņemts lēmums par unikāla objekta – Strūves ģeodēziskā loka –(Nr.1187) – iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
34 punkti, kuri desmit valstu teritorijās atzīmēti ar īpašām metāla vai akmenī veidotām zīmēm, atgādina par 19.gs. sākumā starptautiski organizētajiem meridiāna loka uzmērīšanas darbiem. Tie būtiski ietekmēja zinātnes turpmāko attīstību un palīdzēja noteikt precīzu Zemes izmēru un formu.
Latvijā ģeodēziskie punkti „Jēkabpils” un „Sestukalns”ir ne tikai valsts ģeodēziskā tīkla daļa, bet arī ievērojami vēstures pieminekļi, kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst visas cilvēces interesēm. Lai veiktu šo uzdevumu, ir nepieciešama sabiedrības izpratne par kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi un vēlēšanās to saglabāt.
Brošūra latviešu un angļu valodās 16 lapaspusēs sniedz informāciju par būtiskākajiem normatīvajiem aktiem ģeodēzisko punktu un kultūras pieminekļu aizsardzībā, kā arī iepazīstina ar šī ievērojamā Pasaules mantojuma objekta vēsturi Latvijā.
Brošūras autori – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Uz sākumu.

 

Latvijas Republikas 1. un 2.klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs - Rīga: VZD, 2002.

Katalogs izdots, lai ērti, pieejamā veidā sniegtu visu informāciju par GPS valsts ģeodēziskā tīkla 1. un 2.klasi.
Darbs ietver pavisam 718 punktu, no kuriem 45 ir pamattīkla (1.klase) un 673 aizpildošā tīkla (2.klase) punkti. Pamattīkla punktu skaitā ietilpst četri bāzes jeb C klases punkti, saukti arī par 0.klases punktiem: Arājs, Indra (reducēta), Kangari un Rīga.
Katalogs sastāv no 7 grāmatām: pirmajā koordinātu saraksts un shēma, pārējās punktu kroki.
Katalogs satur valsts ģeodēzisko punktu koordinātas oficiālā koordinātu sistēmā LKS-92, kura ieviesta, pamatojoties uz LR MP 1992.gada 4.jūnija lēmumu Nr.213 "Par pāreju uz Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu".
Augstumi virs jūras līmeņa doti Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā.

Katalogs ir izdots pirmo reizi un nākotnē to iespējams papildināt, precizēt un pilnveidot. Kataloga lietotājus par aktuālām izmaiņām lūdzam informēt Ģeodēzijas departamentu.

Uz sākumu.

 

Latvijas Republikas 3. klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs Ziemeļkurzemes reģionam – Rīga: VZD, 2004.

Katalogs izdots, lai ērti, pieejamā veidā sniegtu visu informāciju par valsts ģeodēziskā tīkla 3. klasi. Darbs ietver pavisam 343 Ziemeļkurzemes reģiona 3.klases punktus. Visu punktu koordinātas ir noteiktas ar GPS metodi.
Katalogs sastāv no 4 grāmatām: pirmajā koordinātu saraksts un shēma, pārējās punktu kroki.
Katalogs satur valsts ģeodēzisko punktu koordinātas oficiālā koordinātu sistēmā LKS-92, kura ieviesta, pamatojoties uz LR MP 1992.gada 4.jūnija lēmumu Nr.213 „Par pāreju uz Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu”.
Augstumi virs jūras līmeņa doti Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā.

Katalogs ir izdots pirmo reizi un nākotnē to iespējams papildināt, precizēt un pilnveidot. Kataloga lietotājus par aktuālām izmaiņām lūdzam informēt Ģeodēzijas departamentu.

Uz sākumu.

 

Latvijas Republikas 3. klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs Vidzemes reģionam – Rīga: LGIA, 2006.

Katalogs izdots, lai ērti, pieejamā veidā sniegtu visu informāciju par valsts ģeodēziskā tīkla 3. klasi. Darbs ietver pavisam 877 Vidzemes reģiona 3.klases punktus. Visu punktu koordinātas ir noteiktas ar GPS metodi.
Katalogs sastāv no 7 grāmatām: pirmajā koordinātu saraksts un shēma, pārējās punktu kroki.
Katalogs satur valsts ģeodēzisko punktu koordinātas oficiālā koordinātu sistēmā LKS-92, kura ieviesta, pamatojoties uz LR MP 1992.gada 4.jūnija lēmumu Nr.213 „Par pāreju uz Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu”.
Augstumi virs jūras līmeņa doti Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā.

Katalogs ir izdots pirmo reizi un nākotnē to iespējams papildināt, precizēt un pilnveidot. Kataloga lietotājus par aktuālām izmaiņām lūdzam informēt Ģeodēzijas departamentu.

Uz sākumu.

 

Latvijas Republikas 3. klases ģeodēzisko punktu koordinātu katalogs Dienvidkurzemes reģionam – Rīga: LGIA, 2007.

Katalogs izdots, lai ērti, pieejamā veidā sniegtu visu informāciju par valsts ģeodēziskā tīkla 3. klasi. Darbs ietver pavisam 311 Dienvidkurzemes reģiona 3.klases punktus. Visu punktu koordinātas ir noteiktas ar GPS metodi.
Katalogs sastāv no 4 grāmatām: pirmajā koordinātu saraksts un shēma, pārējās punktu kroki.
Katalogs satur valsts ģeodēzisko punktu koordinātas oficiālā koordinātu sistēmā LKS-92, kura ieviesta, pamatojoties uz LR MP 1992.gada 4.jūnija lēmumu Nr.213 „Par pāreju uz Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu”.
Augstumi virs jūras līmeņa doti Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā.

Katalogs ir izdots pirmo reizi un nākotnē to iespējams papildināt, precizēt un pilnveidot. Kataloga lietotājus par aktuālām izmaiņām lūdzam informēt Ģeodēzijas departamentu.

Uz sākumu.

 

Ģeodēzija - Rīga: LĢIA, 2007.

Grāmata izdota ar mērķi sniegt topošajiem speciālistiem pamatzināšanas ģeodēzijā, bez kurām grūti izprast moderno ģeodēzisko instrumentu būtību un mūsdienu progresīvās mērniecības tehnoloģijas. Tajā aplūkoti ar ģeodēziju saistītie vispārīgie jēdzieni, ģeodēziskie mērījumi un tajos lietojamie instrumenti, uzmērīšanas veidi un metodes, to pielietojums dažās tautsaimniecības nozarēs. No jauna aplūkoti pašreiz plašāk izplatītie modernie ģeodēziskie instrumenti – elektroniskie tahimetri, digitālie nivelieri, globālās pozicionēšanas instrumenti u.c. -, aprakstīti to darbības principi un lietojums ģeodēzijā.
Mācību grāmata ir sagatavota atbilstoši LLU dažādu specialitāšu pamatstudiju programmām ģeodēzijas priekšmetā. To var izmantot arī citās augstskolās ar līdzīgām studiju programmām.
Grāmata ir pieejama Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Ventspils augstskolas, Rēzeknes augstskolas, Nacionālās aizsardzības akadēmijas un Rīgas celtniecības koledžas bibliotēkās.

Uz sākumu.

 

Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000. Otrais izdevums.

Apzīmējumi paredzēti ieviešanai un lietošanai Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) un apakšuzņēmēju struktūrvienībās, kas nodarbojas ar topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 ražošanu un atjaunošanu.
Apzīmējumi izstrādāti LĢIA Kartogrāfijas departamentā. Par pamatu otrajam izdevumam ņemti 2000.gadā izdotie "Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000. Pirmais izdevums", pieejamās citu valstu analogu kartogrāfisko materiālu izstrādnes - specifikācijas, tehniskā dokumentācija un kartes.
Apzīmējumi izstrādāti,  balstoties uz Latvijas teritorijas un Baltijas reģiona īpatnībām.

Uz sākumu.

 

Ruta Avotiņa STABURAGA PAGASTS. VIETVĀRDI. ĢEOGRĀFIJA. KULTŪRAS MANTOJUMS.

Grāmata „Staburaga pagasts. Vietvārdi. Ģeogrāfija. Kultūras mantojums“ ir ģeogrāfiski toponīmisks pētījums par Aizkraukles rajona Staburaga pagasta dabu, saimniecību, iedzīvotājiem, apdzīvotām vietām, vēsturi un kultūras pieminekļiem.
Staburaga pagasts pastāv tikai kopš 1945. gada un teritoriāli ir senā Sēlpils pagasta R daļa, tādēļ šo darbu var uzskatīt par 2003. gadā publicētā pētījuma „Sēlpils pagasts. Daba. Iedzīvotāji. Apdzīvotās vietas. Vēsture“ (atkārtoti publicēts 2005. gadā) turpinājumu.
Grāmata bagātīgi ilustrēta ar mūsdienu un vēsturiskām fotogrāfijām. Tās veidošanā izmantoti Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra arhīva fondu materiāli, LĢIA Toponīmikas laboratorijas Latvijas Vietvārdu datu bāze, Staburaga pagasta padomes un Vīgantes pamatskolas nepublicētie materiāli, komponista Pētera Barisona dienasgrāmata.
Grāmata būs noderīga kartogrāfiem, preses darbiniekiem, zemes ierīkotājiem, kā arī novadpētniekiem, tūristiem un visiem, kurus interesē novada daba, vēsture, kultūra, vietvārdi.
Pielikumā Staburaga pagasta karte M 1:25 000 un 2 kartoshēmas.
Grāmata sagatavota un izdota ar Staburaga pagasta padomes atbalstu.
ISBN 9984-28-416-6 © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.

 

   GRĀMATAS SATURS
Ievads.
Darba saturs un uzbūve.
Saīsinājumi un apzīmējumi.
Staburaga pagasta izveidošanās, nosaukums, ģeogrāfiskais novietojums.
Dabas apstākļi.
Dabas objekti. Nosaukumu vārdnīca.
Ieskats vēsturē. Saimniecība.
Kultūras un sabiedriskā dzīve.
Iedzīvotāji.
Dzīves vietas.
Mājvārdu un ciemu vārdu veidošana, lietošana un saglabāšana.
Apdzīvotās vietas, saimnieciskie, izglītības un kultūras objekti. Nosaukumu vārdnīca.
Kultūras mantojums. Apraksts un nosaukumu vārdnīca.
Staburaga pagasta nākotnes redzējums.
Nozīmīgākie notikumi Staburaga pagasta vēsturē.
Izmantotie avoti un to saīsinājumi.
Teicēji.
Staburaga pagasta (ciema) vadītāji 1945.–2007. g.
Pielikumi:
1. pielikums. Jāzepa Rudzīša komentāri par Staburagu literatūrā un folklorā;
2. pielikums. S. Lejniece. Atmiņas par Staburagu;
3. pielikums. Daugava pirms Pļaviņu ūdenskrātuves uzpludināšanas;
4. pielikums. Daugava pēc Pļaviņu ūdenskrātuves uzpludināšanas;
5. pielikums. Robežkrogs un Skudras;
6. pielikums. Staburaga stacijas apkārtne;
7. pielikums. Staburaga pagasta karte mērogā 1:25 000.

Uz sākumu.

 

Latvijas vietvārdu katalogs Kopējo operāciju kartes (JOG) 1. izdevumam mērogā 1:250 000. Gazetteer of Latvia for the Joint Operation Graphic (JOG) 1st  Edition at Scale 1:250 000. - Rīga: LĢIA, 2007. (militārām vajadzībām)
Katalogs sagatavots v/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijā, kā galvenos avotus izmantojot Kopējo operāciju kartes (JOG) 1. izdevumu mērogā 1:250 000 un Latvijas Vietvārdu datubāzi. Katalogā iekļautā informācija ir saskaņota ar pieejamajiem oficiālajiem avotiem.
Katalogs veidots saskaņā ar NATO standartu (STANAG) Nr. 2213 „Ģeogrāfisko nosaukumu katalogi” (4. izdevumu).
Katalogs aptver visu Latvijas Republikas teritoriju, kā arī Latvijas atbildībā esošajās JOG kartes lapās attēlotās kaimiņvalstu (Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas) teritoriju daļas.
Ievadā sniegts kartē attēlotās teritorijas raksturojums, kataloga veidošanā izmantoto avotu saraksts, oficiālo valodu raksturojums, katalogā lietotās transliterācijas sistēmas, ģeogrāfisko terminu (nomenklatūras vārdu) vārdnīca, administratīvi teritoriālā iedalījuma 1. pakāpes vienību saraksts u. c. informācija.
Ģeogrāfisko nosaukumu sarakstā iekļauti visi JOG kartes 1. izdevumā rādītie ģeogrāfiskie nosaukumi (norādot kļūdas un pievienojot nozīmīgākos nosaukumu variantus), norādīts atbilstošā ģeogrāfiskā objekta veids un atrašanās vieta.

Uz sākumu.

 

"Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums" - Rīga, LĢIA, 2007.
Latvijas ciemu nosaukumu vārdnīca, kurā iekļauti 8879 Latvijas apdzīvoto vietu 14 012 nosaukumi. Tie sakārtoti pēc 15.10.2006. administratīvā iedalījuma un papildināti ar īsiem filoloģiska un ģeogrāfiska rakstura komentāriem. Pievienots alfabētisks nosaukumu saraksts, kā arī ziņas par aptuvenu iedzīvotāju skaitu ciemos. Saskaņā ar Valsts adrešu reģistra datiem (2006.g.) norādīti oficiālie nosaukumi tām apdzīvotajām vietām, kurām ir oficiāli piešķirts ciema statuss.
Grāmatā iekļautas pēc iespējas visas lauku apdzīvotās vietas, kas sastāv no vismaz trim mājām, kam ir apvienojošs nosaukums un ko vietējās pašvaldības un/vai iedzīvotāji atzīst par ciemiem.
Publikācijas pamatā ir ciemu nosaukumu dati no Latvijas Republikas Satelītkartes M1:50 000. Darbā izmantota arī Vietvārdu datubāze un daudzi rakstītie un kartogrāfiskie ģeogrāfisko nosaukumu avoti. Informācija iegūta un precizēta, aptaujājot Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu speciālistus, pašvaldību darbiniekus, vietējos iedzīvotājus.
Pētījumam ir rekomendējošs, informatīvs un kultūrvēsturisks raksturs. Izdevums iecerēts kā informācijas avots plašam lietotāju lokam un rokasgrāmata tiem, kas strādā ar Latvijas vietu vārdiem. Grāmata būs noderīga, piešķirot, precizējot vai mainot ciemu, pagastu, novadu oficiālos nosaukumus. Izmantojama arī reģionālajā plānošanā, kartogrāfijā, komunikācijā.

Uz sākumu.

 

Latvijas vietvārdu katalogs kartēm mērogā 1:1 000 000. Gazetteer of Latvia for Maps at Scale 1:1 000 000. - Rīga, VZD, 2005. (militārām vajadzībām)
Katalogs sagatavots LR Valsts zemes dienesta Kartogrāfijas pārvaldes Toponīmikas laboratorijā, kā galvenos avotus izmantojot Latvijas Vietvārdu datubāzi un Kartogrāfijas pārvaldē sastādītās kartes. Tajā iekļautā informācija ir saskaņota ar atbilstošajiem oficiālajiem avotiem.
Katalogs, ciktāl tas bija iespējams, veidots saskaņā ar NATO standartu (STANAG) Nr.2213 "Ģeogrāfisko nosaukumu katalogi" (4. izdevums).
Katalogs ietver tikai Latvijas Republikas teritoriju.
Tajā iekļauti Latvijas nozīmīgāko ģeogrāfisko objektu nosaukumi - visu pilsētu, lielāko vai citādi nozīmīgāko ciemu, galveno Baltijas jūras un tās piekrastes objektu, lielāko ezeru un purvu, garāko upju, augstieņu un to augstāko kalnu nosaukumi. Ģeogrāfisko nosaukumu katalogs sastāv no ievada tekstiem, shematiskas pārskata kartes, ģeogrāfisko nosaukumu saraksta un diviem kartogrāfiskiem pielikumiem mērogā 1:1 000 000. Publikācijā iekļauts Latvijas Republikas administratīvā iedalījuma augstākā līmeņa vienību saraksts atbilstoši stāvoklim 01.12.2005.

Uz sākumu.

 

Zaubes pagasts. Vietas un vārdi. - Rīga, VZD un Zaubes pagasta padome, 2005.
Novadpētniecisks un toponīmisks pētījums par Cēsu rajona Zaubes pagastu. Tajā raksturoti dabas un kultūrvēsturiskie objekti, apdzīvotās vietas (ciemi un viensētas), apkopoti visi zināmie to nosaukumi. Izmantoti Latvijas Vietvārdu datubāzes dati, literatūras un karšu avoti, lauka apsekojumu, skolas arhīva, Zaubes pagasta padomes un vietējo novadpētnieku materiāli, vietējo iedzīvotāju atmiņu pieraksti. Lai saglabātu pagasta vietvārdu bagātību, grāmatā iekļauti arī jau izzudušu objektu (bijušo viensētu, krogu, dzirnavu ezeru u.c.) nosaukumi. Sniegts ieskats pagasta vēsturē un ļaužu dzīvē dažādos laikos.
Grāmata bagātīgi ilustrēta ar vēsturiskām un mūsdienu fotogrāfijām. Tajā ievietotas gandrīz visu Zaubes pagasta viensētu un citu dzīvojamo māju fotogrāfijas. Pielikumā ir divas kartoshēmas, kā arī Zaubes pagasta karte M 1:25 000.
Izdevums būs noderīgs Zaubes un apkārtējo pagastu ļaudīm, kā arī novadpētniekiem, skolēniem, studentiem un visiem, kam interesē Zaubes pagasta daba, cilvēki, vēsture un vietvārdi.
Grāmata sagatavota sadarbībā ar Zaubes pagasta padomi.

Uz sākumu.

 

Ruta Avotiņa. Sēlpils pagasts. Novadpētnieciska vietvārdu vārdnīca. Daba. iedzīvotāji, apdzīvotās vietas. - Rīga, VZD, 2005. - Rīga, VZD, 2003; papildināts un precizēts izdevums 2005.
Novadpētniecisks un toponīmisks pētījums par Jēkabpils rajona Sēlpils pagastu, kurā raksturoti ģeogrāfiskie (dabas objekti, apdzīvotās vietas u.c.) un kultūrvēsturiskie (pilskalni, apmetnes, senkapi, kapsētas) objekti. Katrai reālijai uzskaitīti visi zināmie nosaukumi, no tiem izraudzīts viens pamatnosaukums, kurš ieteicams turpmākai lietošanai. Lai saglabātu pagasta vietvārdu kopumu, sniegtas ziņas arī par bijušajiem, bet vairs neesošajiem ģeogrāfiskajiem un kultūrvēsturiskajiem objektiem un to nosaukumiem. Vārdnīcā atrodams Sēlpils pagasta dabas apstākļu raksturojums, informācija par iedzīvotājiem un apdzīvotajām vietām, kā arī pagasta vēsturisks raksturojums.
Vārdnīcas otrā izdevuma pielikumā ir Sēlpils pagasta hronika, karte M 1:25 000 un 10 kartoshēmas.
Darbs varētu būt noderīgs ne vien katram Sēlpils pagasta iedzīvotājam, bet arī preses darbiniekiem, kartogrāfiem, zemes ierīkotajiem, novadpētniekiem, tūristiem - visiem, kuru interešu loks saistīts ar Sēlpils dabu, ļaudīm, vēsturi.
Grāmata sagatavota un izdota ar Sēlpils pagasta padomes un Daugavas fonda atbalstu.

Uz sākumu.

 

Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007