Aktualitātes Par mums Darbības jomas Normatīvie akti Pakalpojumi Publikācijas INSPIRE Sadarbība ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Oficiāla vēstule
Kontaktinformācija
Saites
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > INSPIRE > Rīcība
Rīcība

   INSPIRE direktīvas prasības Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek pārņemtas ar Ģeotelpiskās informācijas likumu, ko Saeima 2009.gada 17.decembrī pieņēma 3.lasījumā.

   Aizsardzības ministrijas atbildībā esošās datu kopas un to metadatus veidos un uzturēs Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

   Tieslietu ministrijas atbildībā esošās datu kopas un to metadatus veidos un uzturēs Valsts zemes dienests.

   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumus INSPIRE sakarā veiks Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

   Finanšu līdzekļi vienotā valsts ģeotelpiskās informācijas portāla (ģeoportāla) izveidei un tā sasaistei ar nozaru ĢIS un nozaru ģeotelpisko datu kopu pieejamības nodrošināšanai ģeoportālā ir plānoti, piesaistot Eiropas Struktūrfondus darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība". Šobrīd sagatavoti un atbildīgajā iestādē izvērtēti ir šādi četri saistīti projekti, kas ir iekļauti Ministru kabineta 15.03.2010 rīkojumā Nr.147 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu":
1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekts "Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu" un šī projekta sadarbības partneru projekti;
2) Valsts zemes dienesta projekts "Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide";
3) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras projekts "Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide";
4) Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekts "Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma - 1.kārta".

   Līdz 2010.gada 3.decembrim ģeotelpisko datu kopu turētājiem un ģeotelpisko datu pakalpojumu sniedzējiem, kas atbilst INSPIRE direktīvas I un II pielikuma datu tēmām,  ir jāsagatavo un jādara publiski pieejami metadati atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr. 1205/2008 (2008. gada 3. decembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu attiecībā uz metadatiem.

   Ģeotelpisko datu kopu turētāji un ģeotelpisko datu pakalpojumu sniedzēji, kas atbilst INSPIRE direktīvas III pielikuma datu tēmām, tiek aicināti iespēju robežās arī sagatavot un publiskot metadatus. Obligāta atbilstība Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr. 1205/2008 prasībām INSPIRE direkltīvas III pielikuma datu kopu un datu pakalpojumu metadatiem būs jānodrošina, sākot ar 2013.gada 3.decembri. Šobrīd šo datu kopu turētājiem un datu pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības publicēt metadatus, kas pilnībā neatbilst šīs regulas prasībām.

   Līdz 2010.gada 3.decembrim obligāta prasība publicēt metadatus jāizpilda tiem datu kopu turētājiem un datu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir minēti INSPIRE direktīvas uzraudzības rādītāju apkopojumā par 2009.gada otro pusgadu.

   Metadatu sagatavošanai un to atbilstības pārbaudei var izmanto Eiropas Komisijas sagatavoto Metadatu redaktoru un Metadatu validatoru, kas pieejami INSPIRE portālā.

   Pēc metadatu publicēšanas attiecīgie ģeotelpisko datu kopu turētāji un ģeotelpisko datu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka metadati tiek pastāvīgi atjaunināti, tie ir pilnīgi un pienācīgā kvalitātē!

2013.08.01. 09:48

Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007