Aktualitātes|Par mums|Darbības jomas|Normatīvie akti|Pakalpojumi|Publikācijas|INSPIRE|Sadarbība|ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Oficiāla vēstule
Kontaktinformācija
Saites
Video galerija
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > INSPIRE > Rīcība
Rīcība

INSPIRE direktīvas prasības Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir pārņemtas ar Ģeotelpiskās informācijas likumu, kas stājās spēkā 2010.gada 13.janvārī.

Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla GeoLatvija.lv pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Atbildība starp dažādiem resoriem INSPIRE direktīvas datu kopu un tām atbilstošo metadatu sagatavošanā un aktualizēšanā ir noteikta 2013.gada 28.decembra Ministru kabineta rīkojumā Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju".

INSPIRE telpisko datu pakalpojumu veidi:

Klikšķināt, lai palielinātu

Sīkāks telpisko datu pakalpojumu apraksts ir pieejams INSPIRE mājas lapā.

INSPIRE direktīvas  ieviešanas laika grafiks:

Klikšķināt, lai palielinātu

Vairāk informācijas par laika grafiku INSPIRE mājas lapā.

Ieviešanas laika grafika svarīgākie atskaites punkti 2015.gadā:

Sākot no 2015.gada 21.oktobra jaunām vai ievērojami pārstrukturētām INSPIRE direktīvas I, II un III pielikuma datu kopām (atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai (ES) Nr. 1089/2010 (2010. gada 23. novembris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību un tās grozījumiem) ir jāatbilst sadarbspējas prasībām - jābūt metadatiem, jāatbilst INSPIRE datu specifikācijām un jābūt pieejamām tīkla pakalpojumos.

Aktuālākās INSPIRE datu specifikācijas ir pieejamas "INSPIRE Interactive Data Specification" portālā.

Līdz 2015.gada 10.decembrim visiem izsaucamajiem ("Invocable") ģeotelpisko datu pakalpojumiem ir jāatbilst sadarbspējas prasību V pielikumam.

Ģeotelpisko datu pakalpojums ir izsaucams, ja tam ir pieejami mašīnlasāmi metadati, to ir iespējams automātiski izsaukt ar citu pakalpojuma vai aplikācijas palīdzību. Sīkāks izsaucamo pakalpojumu apraksts ir pieejams INSPIRE mājas lapā.

Ieviešanas laika grafika svarīgākie atskaites punkti pēc 2015.gada:

Līdz 2016.gada 10.decembrim jaunu vai ievērojami pārstrukturētu datu kopu izsaucamajiem ("Invocable") ģeotelpisko datu pakalpojumiem ir jāatbilst sadarbspējas prasību VI un (kur iespējams) VII pielikumam.

Līdz 2017.gada 23.novembrim visām INSPIRE direktīvas I pielikuma datu kopām jāatbilst sadarbspējas prasībām un jābūt pieejamām tīkla pakalpojumos.

Līdz 2020.gada 21.oktobrim arī INSPIRE direktīvas II un III pielikuma datu kopām jāatbilst sadarbspējas prasībām un jābūt pieejamām tīkla pakalpojumos.

Līdz 2021.gada 10.decembrim visu INSPIRE datu kopu izsaucamajiem ("Invocable") ģeotelpisko datu pakalpojumiem ir jāatbilst sadarbspējas prasību VI un (kur iespējams) VII pielikumam

2015.11.10. 15:15

Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007