Aktualitātes|Par mums|Darbības jomas|Normatīvie akti|Pakalpojumi|Publikācijas|INSPIRE|Sadarbība|ES projekti
Resursi un rīki
Iepirkumi
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Video galerija
Tavai drošībai
Īpašumi
Saistītās iestādes
Latvijas Kara muzejs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jaunsardzes un informācijas centrs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra > INSPIRE
INSPIRE

2007.gada 14.martā pēc gandrīz 3 gadus ilga saskaņošanas procesa tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE). INSPIRE direktīvas prasības Eiropas Savienības dalībvalstīm bija jāpārņem līdz 2009.gada 14.maijam.

Direktīvas mērķis ir radīt vairāk un labākus publiski pieejamus ģeotelpiskos datus, t.i. radīt harmonizētas ģeotelpisko datu kopas, kuras nogādāt pie lietotājiem ar Interneta pakalpojumu palīdzību. Galvenie šādu pakalpojumu lietotāji būs Eiropas Kopienas iestādes un struktūras, dalībvalstu publiskās (valsts) iestādes un privātā sektora pārstāvji.

Šajā video ir sniegts pārskats par to, kāpēc bija vajadzīga INSPIRE direktīva un kādi telpisko datu veidi attiecas uz INSPIRE

Kas ir INSPIRE direktīva?

Ar Telpiskās Informācijas Infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) Eiropas Savienība ir izveidojusi kopējus standartus, lai atvieglotu informācijas un datu apmaiņu vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas vai starptautiskā līmenī un tādējādi veicinātu integrētas politikas lēmumu pieņemšanā visos pārvaldes līmeņos. INSPIRE pamatā ir ES un valstu tiesību akti un to ieviešanas koordinēšana.
 
Īstenojot INSPIRE, dalībvalstis, Komisija un Eiropas Vides aģentūra pieņem novatorisku un savstarpēji savietojamas datu pārvaldības praksi, kas ievērojami uzlabo telpiskās informācijas saskaņotību, pieejamību un atkalizmantošanu. Šī infrastruktūra uzlabo lēmumu pieņemšanu saistībā ar vides politiku, kā arī politiku, kas ietekmē vidi. 

Sīkāka informācija par INSPIRE pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā

INSPIRE direktīvas teksts latviešu valodā ir atrodams šajā Interneta vietnē:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:LV:PDF

INSPIRE direktīvas teksts angļu valodā ir atrodams šajā Interneta vietnē:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:EN:PDF 

Ir sagatavots un publiski pieejams INSPIRE direktīvas uzraudzības rādītāju apkopojums par 2017.gadu. Atbilstoši norādēm no EK, šī informācija sagatavota XML datnes veidā. Šīs datnes drukas versija PDF formātā.

Ir sagatavots un publiski pieejams Latvijas nacionālais ziņojums par ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras izveidi un izmantošanu Latvijas Republikā 2013. - 2015.gadā.

Abi dokumenti sagatavoti, ievērojot Eiropas Komisijas lēmumu (2009. gada 5. jūnijs) Nr.2009/442/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz uzraudzību un ziņošanu. Dokumenti sagatavoti Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, izmantojot visu atbildīgo ministriju iesniegto informāciju.

Publiski pieejams ir arī Latvijas nacionālais ziņojums par ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras izveidi un izmantošanu Latvijas Republikā 2010.-2012.gadā

Dalībvalstu nacionālie ziņojumi ir jāsagatavo ik pēc 3 gadiem. Nākošais Latvijas nacionālais ziņojums ir jāsagatavo 2019.gadā. Uzraudzības rādītāji jāsniedz ne retāk kā vienu reizi gadā.

Visu Eiropas Savienības dalībvalstu, tai skaitā, Latvijas, sagatavotie INSPIRE direktīvas uzraudzības rādītāji un nacionālie ziņojumi par ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras izveidi ir pieejami INSPIRE mājas lapā. Šeit ir pieejami visi ziņojumi, kas sagatavoti sākot ar 2010.gadu. Šādus ziņojumus ir sagatavojušas arī Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstis Norvēģija un Islande.

 

Aktuālās saites
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2007